Badania i współpraca

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza Instytutu obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny zoologii, od tych najdawniej uprawianych do najnowszych.

Najstarszym nurtem zainteresowań naukowych pracowników Instytutu, który można określić jako klasyczny, jest faunistyka, w ramach której realizowane są:

 • badania chorologiczne krajowej fauny ryjkowców (Curculionidae) ich rozmieszczenie i preferencje środowiskowe;
 • badania bioróżnorodności motyli lasów tropikalnych w Ameryce Południowej;
 • badania brzuchonogów przodoskrzelnych Polski;
 • systematyka i morfologia roztoczy

 

Morfologiczne przejawy życia zwierząt analizowane są w Instytucie na wszystkich poziomach organizacji biologicznej: układów, tkanek, komórek i ich organeli. A także na poziomie całych organizmów, zespołów organizmów (populacji), które podlegają w środowisku doborowi, zmienności i ewolucji.

 • badane jest funkcjonowanie układu odpornościowego grup zwierząt o różnym stopniu zawansowania ewolucyjnego, w powiązaniu z czynnościami układów nerwowego i hormonalnego;
 • rozpoznawane są mechanizmy uwalniania składników morfotycznych krwi ze szpiku kostnego do krwioobiegu i wyjaśniane są zasady ich działania;
 • badana jest struktura mięśni kręgowców (sercowego ryb), morfologii płytek żółtka kręgowców, architektoniki powierzchni błony oocytów płazów czy dynamiki połączeń szczelinowych w tkance macicy ludzkiej i niektórych gryzoni;
 • prowadzone są badania dotyczące plastyczności neuronalnej układu wzrokowego owadów; analizowana jest struktura i zmienność glikoprotein, znaczenie glikozydacji białek błonowych w procesie transformacji nowotworowej i nabywaniu przez komórki zwierzęce zdolności do tworzenia przerzutów;
 • rozpoznawane są genetyczne czynniki kontrolujące jakość komórek rozrodczych u ssaków;
 • badany jest wpływ egzogennych hormonów, w kulturach i ko-kulturach komórek jajnika i jądra, udział cytoszkieletu w steroidogenezie, reakcje immunoendokrynne w jądrze, dynamika jajnikowych steroidów, funkcja komórek zarnistych wzgórka jajonośnego, rola receptorów hormonów stroidowych w gonadach, mechanizmy działania prolaktyny w jajniku i estrogenów w gonadach;
 • w ramach biologii rozwoju badana jest orogeneza i embriogeneza kręgowców i bezkręgowców; badana jest reakcja tkanki mózgowej na uszkodzenia;
 • badania neurofizjologiczne dotyczą komórkowego mechanizmu długotrwałej wydajności przekaźnictwa w lokalnych połączeniach synaptycznych w obrębie kory ruchowej oraz neuronalengo mechanizmu zegara biologicznego ssaków;
 • badany jest rozwój dzieci i młodzieży na terenie Polski południowej i populacji historycznych Małopolski oraz Krakowa;

Projekt IMBIO

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych

Projekt powstał w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Celem projektu jest otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota). Nastąpi to poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub nie udostępnionych poprzez sieć internetową (mobilizacja) oraz ich integrację na poziomie merytorycznym i strukturalnym (integracja). Źródła obejmą kolekcje przyrodnicze, dane publikowane i materiały archiwalne członków konsorcjum. Dostęp do danych będzie możliwy poprzez lokalną platformę, a także poprzez Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Współpraca Międzynarodowa

 • Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
 • Brandeis University, Waltham, USA
 • Stockholm University, Szwecja
 • Instituto Cajal, Madryt, Hiszpania
 • Free University Berlin, Niemcy
 • Uniwersytet w Caen, Francja
 • Uniwersytet Kalabryjski w Cosenzy, Włochy
 • Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
 • Univeristy of Illinois at Urbana-Champaign, USA
 • University of Oslo, Norway
 • Norwegian School of Veterinary Science, Oslo, Norway
 • Institute of Public Health in Ostrava, National Reference Laboratory for Analysis of POPs Ministry of Health CR, Czech Republic
 • NIOMECH, Bielefeld, Germany
 • New York Medical College, New York, USA
 • Instituto Butatan – Laboratorio de Fizjopatologia, Sao Paulo, SP, Brazylia
 • Instytut Genetyki Człowieka, Uniwersytet Georga Augusta, Getynga, Niemcy
 • Naukowy Instytut Badań Medycznych, Londyn, Anglia
 • Centre de Biophysique Moleculaire Universite d'Orleans, France
 • Dipartimento di Chimica Organica e Biochimica Complesso Universitario Monte S`Angelo Napoli, Italy
 • Uniwersytet w Cardiff, Wielka Brytania
 • Uniwersytet w Wageningen, Holandia
 • Uniwersytet w Heidelbergu. Niemcy
 • Instytut Badania Mózgu Maxa-Plancka, Frankfurt, Niemcy
 • Instytut Biologii Rozwoju Maxa-Plancka, Tybinga, Niemcy
 • Uniwersytet Ruhr, Bochum, Niemcy
 • Uniwersytet Luisa Pasteura, Starsburg, Francja
 • Lithuanian University of Health Sciences, Litwa

Współpraca Krajowa

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
 • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • Instytut Rozrodu i Badania Żywności PAN, Olsztyn
 • Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
 • Akademia Medyczna, Białystok
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, PAN, Jabłonna
 • Zakład Fizjologii Mięśni, Instytut Fizjologii Człowieka, AWF, Kraków
 • Instytut Biochemii Lekarskiej
 • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 • Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN, Warszawa
 • Instytut Farmakologii PAN, Kraków
 • Instytut Polimerów i Materiałów Węglowych PAN, Zabrze