Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych

dr hab. Agnieszka Rak

Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

pokój 1.44, telefon: +48 12 664 50 03

e-mail: agnieszka.rak@uj.edu.pl

 

 

» Gdzie można pojechać?

Czechy – Univerzita Karlova v Praze

Holandia – Radboud University Nijmegen, Vrije University Amsterdam

Turcja – Istanbul University, Istinye Univesitesi

Niemcy – Ludwig – Maximilians Universitat Munchien, Freie Universitate Berlin

Portugalia – Univesidade de Tras – os – Montes e Alto Douro, Universidade de Lisboa

Słowenia – Univerza v Ljubljani

Szwajcaria – Universite de Fribourg

Wielka Brytania – The University of Sheffield

Włochy – Universita degli Studi di Tuscia, Univesrita degli Studi di Trieste

Belgia – Universiteit Antwerpen

Francja – Universite de Rouen, Universite de Montpellier

 

» Kto może wziąć udział w Programie?

  • Studenci na studiach I, II lub III stopnia.
  • W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
  • Przystąpić do konkursu można warunkowo już na 1 roku studiów licencjackich.

 

» Kryteria kwalifikacji kandydatów

  • Średnia ocen
  • Motywacja wyjazdu
  • Znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą
  • Udział w konferencjach naukowych
  • Opublikowane artykuły
  • Aktywność w kołach naukowych

 

» Jak aplikować? - Konkurs stypendialny

Rejestracja do Programu on-line na stronie:

www.bosz.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

» Procedura rekrutacyjna na Program Erasmus+ 2019/2020

Termin I Rekrutacji: 01-25.01.2019

Po rejestracji on-line oraz zapoznaniu się z kryteriami kwalifikacji (dostępnymi na w/w stronie) kandydaci przekazują komplety dokumentów (w podpisanej teczce) do koordynatora Programu Erasmus+ w IZiBB, dr hab. Agnieszka Rak lub sekretariatu ds. studenckich.

Po wypełnieniu rekrutacji a przed jej wysłaniem należy ją wydrukować.

Do podania każdy kandydat musi dołączyć List motywacyjny, w którym może podać do 3 uczelni, na które chciałby aplikować. Przy czym pierwszy wybór stanowi uczelnia, do której chcielibyśmy najbardziej wyjechać. Można podać 1, 2 lub maksymalnie 3 uniwersytety.

» Załączniki

Załączniki, jakie należy złożyć do kwalifikacji

- Średnia ocen za cały dotychczasowy okres studiów potwierdzona przez sekretariat ds. studenckich

- Zaświadczenie o poziomie znajomości języka obcego wydane przez placówkę prowadzącą nauczanie tego języka

- Oświadczenie o posiadaniu wiedzy o tym, iż stypendium stanowi tylko dofinansowanie pobytu na uczelni zagranicznej

- List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyboru określonych kursów

- Opinia opiekuna naukowego zawierająca zgodę na wyjazd i akceptację wybranych kursów

W przypadku planowanej wizyty w określonej pracowni i udziału w jej pracach badawczych, Polski opiekun studenta zobowiązać się do sprawowania merytorycznej kontroli przebiegu takiego "stażu badawczego" w porozumieniu z opiekunem zagranicznym.

Student ma dwa tygodnie na odwołanie od decyzji komisji.

» Ważne kontakty oraz informacje o programie Erasmus