Zakład Antropologii

Podstawowe informacje

Kierownik: dr hab. Henryk Głąb

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (pokój 2.12, sektor A, II piętro)

telefon: +48 12 664 5070; faks: +48 12 664 5101 (sekretariat)

e-mail: henryk.glab@uj.edu.pl

Aktualności

...

Więcej o nas

» Historia

Na stuletnią historię Katedry Antropologii UJ warto popatrzeć przez pryzmat osobowości i osiągnięć jej kierowników. Pojawienie się antropologii we Wszechnicy Jagiellońskiej nie było niespodziewane. Mianowicie już w latach 1786-1787 w Wilnie antropologię do swoich wykładów z zoologii wprowadził Jan Jerzy Forster, a w ślad za nim na początku XIX wieku o antropologii mawiał filozof Józef Gołuchowski oraz fizjolog Michał Homolnicki. Historia antropologii w Polsce, a także samym Uniwersytecie Jagiellońskim sięga natomiast roku 1856, kiedy to Józef Majer (1808-1899) profesor fizjologii na Wydziale Lekarskim tego uniwersytetu rozpoczął wykłady antropologii. Współpracował z Izydorem Kopernickim (1825-1891) lekarzem, anatomem, antropologiem, archeologiem. Obydwaj pozostawali pod wpływem światowej sławy francuskiego anatoma, chirurga a przede wszystkim antropologa- Paula Broca. Wszechstronność prowadzonych badań nad czaszkami, a także zainteresowanie materiałami osteologicznymi zaowocowały zgromadzeniem zbiorów kraniologicznych ofiarowanych za życia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Jednak z braku miejsca dar początkowo nie został przyjęty. Na skutek wieloletnich starań Wydziałów: Lekarskiego i Filozoficznego 12 września 1908 roku podpisano dekret nominacyjny na mocy, którego została otwarta pierwsza w Polsce Katedra Antropologii w Uniwersytecie. Jednak nie była to pierwsza w Polsce Pracownia Antropologiczna. Jako, że otwarto Katedrę z Zakładem, od tego czasu określeń „Katedra" i „Zakład" używano zamiennie. Powołany dekretem pierwszy kierownik Katedry, prof. Julian Talko-Hryncewicz lekarz, antropolog, badacz terenowy, w pierwszych dniach listopada 1911 roku wygłosił wykład inauguracyjny z okazji otwarcia nowego Zakładu. Dopiero w trzy lata po utworzeniu Zakładu Antropologii, mieszczącego się wówczas w Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej, prof. Talko-Hryncewicz przejął całość zbiorów z depozytu Polskiej Akademii Umiejętności. Stały się one zalążkiem zbiorów Muzeum Antropologicznego, latami powiększanych dzięki kolejnym darom następujących po sobie kierowników. J. Talko-Hryncewicz kontynuował po swoim poprzedniku wykłady z antropologii zaznajamiając słuchaczy co roku z innym działem. Lata 1912-1914 (aż do roku 1931) obfitowały w gromadzenie zbiorów osteologicznych z terenu Krakowa (Wawel, ul. Kopernika, cmentarze przy kościele Mariackim, placu Szczepańskim, Ariańskim, Wszystkich Świętych, Św. Floriana). W roku 1933 nominację na kierownika Katedry otrzymał prof. Kazimierz Stołyhwo - twórca pierwszej w Polsce Pracowni Antropologicznej. Ukierunkowanie badawcze, a także uczestnictwo w europejskich i światowych gremiach uczonych przyczyniły się do bliższego określenia miejsca form neandertalskich w rodowodzie człowieka, stworzenia podwalin metody przekrojów korelacyjnych oraz propagowania antropologii na forum światowym. W czasie drugiej wojny światowej, począwszy od roku 1940, po przejęciu Zakładu przez Institut für Deutsche Ostarbeit, zbiory osteologiczne zostały częściowo zniweczone (szkielety postkranialne zostały oddzielone od sygnowanych numerami czaszek). W latach 1960-1964 kierownictwo nad Zakładem objęła Eugenia Stołyhwo. W oparciu o badania tempa rozwojowego dzieci, wdrożyła i dowiodła istnienie pojęcia wieku kobiet optymalnego dla posiadania potomstwa. Stosunkowo niezbyt licznie udokumentowanym faktem było zainicjowanie przez nią przeprowadzania w Polsce ekspertyz sądowych w sprawach o ustalenie ojcostwa. Gdy w roku 1963 w Uniwersytecie Jagiellońskim Katedry zostały zlikwidowane, oficjalną nazwą został Zakład Antropologii. Kolejną datą wpisującą się w historię Zakładu był rok 1964 wyznaczający przeprowadzkę do nowego gmachu mieszczącego się przy ul. Romana Ingardena 6. Rok różniej kierownictwo Zakładu przejął prof. Bronisław Jasicki, który jako młody asystent uczestniczył w gromadzeniu materiałów kostnych z terenu Krakowa. Zwieńczeniem wieloletnich badań dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Żywiecczyzny była publikacja „Dziecko Żywieckie" zadedykowana ówczesnemu kierownikowi Zakładu i projektodawcy analiz. Kolejnym kierownikiem Zakładu został w roku 1976 prof. Paweł Sikora, który w rozprawie habilitacyjnej dokonał spostrzeżenia, że w procesie ontogenezy puszki mózgowej obserwowany jest kierunek zmian przeciwny do tych, jakie zaszły w filogenezie. W latach 70 i 80 XX wieku dzięki współpracy Zakładu z ośrodkiem antropologicznym w Bratysławie organizowane były odbywające się co dwa lata Sympozja Karpackie poświęcone tematyce badań o szerokim zasięgu. W roku 1988 z okazji 80-lecia Zakładu Antropologii UJ na wniosek bratysławskich antropologów Zakład został odznaczony brązowym medalem Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu im. Jan Amosa Komeńskego w Bratysławie. W roku 1982 kierownictwo Zakładu przejął po przejściu prof. na emeryturę jego doktorant, wówczas już dr hab. Krzysztof Kaczanowski, od początku systematycznie angażujący się w badania terenowe, jak również podejmujący się opracowań serii szkieletowych. Uczestniczył w pracach wykopaliskowych na Wawelu, w tym jako współautor opracowania szczątków kostnych Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, w kościołach św. Marka i św. Mikołaja oraz wielu innych stanowiskach. Prof. Kaczanowski prowadził wykłady z zakresu antropologii nie zawężając ich tylko do Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2007 podczas inauguracji 664. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim prof. Krzysztof Kaczanowski wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa". Profesor przeszedł na emeryturę w 2008 roku a kierownictwo Zakładu w październiku tego samego roku objął dr hab. Henryk Głąb przejmując równocześnie kontynuowane przez Jego poprzedników a trwające do dziś prowadzenie wiodącego dla Zakładu wykładu z Antropologii. Angażujący się w działalność naukową główny wykonawca wielu projektów badawczych, biorący udział w interdyscyplinarnych wyprawach naukowo-badawczych na Spitsbergen, a także współorganizator dwóch wypraw naukowych do Buriacji oraz autor licznych publikacji. W roku 2011 Zakład Antropologii został przeniesiony do nowego budynku Instytutu Zoologii będącego częścią Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowoczesne laboratoria oraz sale dydaktyczne stworzyły większe możliwości działalności Zakładu Antropologii. Od listopada 2014 roku kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Krzysztof Szostek, członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz przewodniczący oddziału w Krakowie. Autor wielu publikacji we wiodących czasopismach naukowych, realizujący projekty badawcze, odznaczający się licznymi nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi między innymi przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność naukową. Od kwietnia 2018 roku, kierownikiem Zakładu ponownie jest dr hab. Henryk Głąb.

» Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

dr hab. Henryk Głąb - adiunkt

pokój 2.12, telefon: +48 12 664 5070

e-mail: henryk.glab@uj.edu.pl

Były Dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność naukową rozpoczął już w 1976 roku, kiedy został zatrudniony na etacie asystenta stażysty w Zakładzie Antropologii. W 1977 roku obronił pracę magisterską wykonaną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, której tematem był „Rozwój kości czołowej w filo- i ontogenezie". W tym samym roku został zatrudniony na etacie asystenta w Zakładzie Antropologii. Rok 1983 zaowocował obronioną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi rozprawą doktorską pt.„Zmienność ewolucyjna rozmiarów otworu potylicznego wielkiego u Naczelnych". Lata 1984-1994 związane były z pracą na stanowisku starszego specjalisty, a następnie od roku 1994 na etacie adiunkta Zakładu Antropologii. Działalność naukowa została wyróżniona już w 1984 roku przez II Wydział PAN za pracę nad rozwojem biologicznym populacji śląskiej, a także otrzymaniem pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Antropologicznego podczas Konferencji Naukowej "Człowiek – Natura - Kultura" odbywającej się w Krakowie w 1994 r. Wieloletnie badania naukowe po raz kolejny zostały docenione otrzymaniem nagrody II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 1997). Późniejszymi sukcesami było dwukrotne otrzymanie nagrody w Konkursie Towarzystwa Asystentów UJ na Najlepszą Pracę Naukową (1993, 2003). Rezultatem wieloletniej pracy badawczej było uzyskanie w 2008 roku tytułu doktora habilitowanego nauk biologicznych za pracę pt. „Biologia historycznych grup ludzkich w świetle analiz fizykochemicznych zębów" wykonaną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W działalności naukowej dr hab. Henryka Głąba zaznacza się przewodniczenie międzynarodowym oraz ogólnopolskim sesjom konferencyjnym, organizacja sympozjów a także wielokrotny udział w konferencjach i zjazdach krajowych oraz zagranicznych, podczas których przedstawiane były zarówno wykłady jak i prezentacje posterowe. Dr hab. H. Głąb czterokrotnie uczestniczył w interdyscyplinarnych wyprawach naukowo-badawczych na Spitsbergen (1983,1984,1989,1998) oraz był współorganizatorem dwóch wypraw naukowych do Buriacji (1999,2000). Przez wiele lat angażował się w organizację nauki będąc opiekunem Koła Naukowego Antropologów na Uniwersytecie Jagiellońskim(1981-1987), dwukrotnym wiceprezesem, skarbnikiem i Prezesem Towarzystwa Asystentów UJ (1997-2000), Członkiem z wyboru Komitetu Antropologicznego PAN, (2000-2002), oraz Wice Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (2007-2011). Działalność naukową dopełniała przynależność do rad redakcyjnych czasopism naukowych „Zmienność Biologiczna Człowieka", „Synapsa", „Seminaria Antropologiczne". Całkowity dorobek naukowy dr hab. Henryka Głąba stanowi ponad 80 publikacji oraz 43 doniesienia konferencyjne.

Tematyka badawcza: biologia populacji historycznych, prymatologia, ewolucja mózgu

 

dr hab. Iwona Wronka - prof. nadzw. UJ

pokój 2.32, telefon: +48 12 664 5036

e-mail: iwona.wronka@uj.edu.pl

Studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 1993 roku przedstawiając pracę dyplomową przygotowaną pod opieką doktora Jana Schmagera pt. Wpływ miedzi i ołowiu na poziom wymian chromatyd siostrzanych". Od 1993-1996 zatrudniona była na stanowisku pracownika technicznego w Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie w latach 1996-2005 jako asystent również w Zakładzie Antropologii. Na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Społeczne i biologiczne determinanty wieku dojrzewania dziewcząt", której promotorem była dr hab. Elżbieta Haduch, uzyskała w 2002 roku tytuł doktora nauk biologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W 2014 roku otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi przyznanego za pracę „Plastyczność rozwojowa wysokości i wskaźnika masy ciała u dziewcząt w zależności od środowiska społeczno-ekonomicznego". Począwszy od roku 2005 do chwili obecnej dr hab. Iwona Wronka jest pracownikiem w Zakładzie Antropologii na stanowisku adiunkta. Całkowity dorobek naukowy liczy 30 publikacji. Dr hab. Iwona Wronka od 1993 roku przynależy do Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz od roku 2008 do Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Tematyka badawcza: ontogeneza człowieka, czynniki ryzyka alergii, czynniki ryzyka nieprawidłowej masy ciała

 

dr hab. Anna Ziomkiewicz-Wichary - adiunkt

pokój: 2.31, telefon: +48 12 664 5024

e-mail: anna.ziomkiewicz-wichary@uj.edu.pl

 

dr Beata Cienkosz-Stepańczak - adiunkt

pokój: 2.30, telefon: +48 12 664 5072

e-mail: b.stepanczak@uj.edu.pl

Studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi ukończyła w 2007 roku z wyróżnieniem przedstawiając pracę dyplomową, pt. „Mikrojądra jako wskaźnik narażenia na czynniki mutagenne w rozwoju prenatalnym" wykonaną pod opieką doktora Jana Schmagera. W 2009 roku podjęła zatrudnienie w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na etacie asystenta. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi" organizowane w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie – podstawa komercjalizacji badań" prowadzone przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego. Badania naukowe zostały zwieńczone uzyskaniem tytułu doktora nauk biologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi za rozprawę doktorską pt „Zastosowania stabilnych izotopów tlenu w badaniach antropologicznych mieszkańców przedlokacyjnego Krakowa" przygotowaną pod opieką dr hab. Krzysztofa Szostka. Praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Dorobek naukowy Dr Beaty Stepańczak stanowi 18 publikacji, 14 doniesień konferencyjnych, a także udział w realizacji projektów badawczych. Odbyła ona staż naukowy w Scottish Universities Environmental Research Centre w East Kilbride finansowany z projektu Społeczeństwo-Technologie-Środowisko, realizowany z funduszy Unii Europejskiej.

» Pracownicy techniczni

 

mgr Barbara Mnich - starszy referent techniczny

pokój 2.30, telefon: +48 12 664 6458

e-mail: barbara.mnich@uj.edu.pl

 

 

» Doktoranci

 

Mgr Kamil Mrożek

Pokój 2.31, telefon: +48 12 664 50 72

e-mail: kamil.mrozek@uj.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Henryk Głąb

Tematyka badawcza: prymatologa, analiza wzorców komunikacji wewnątrz- i międzygrupowej Naczelnych, psychologia behawioralna, analiza behawioralna i porównawcza naczelnych z podrodzin Cercopithecinae, zróżnicowanie morfologiczne otworów czaszkowych.

Konsultacje dla studentów: po uzgodnieniu mailowym

 

Mgr Barbara Mnich

Pokój 2.31, telefon: +48 12 664 50 73

e-mail: barbara90.wozniak@doctoral.uj.edu.pl

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Tematyka badawcza: Gęstość mineralna kości, histologia i histomorfometria kości

Uczestniczka Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu Tell-el-Murra i Tell-el-Fakhra w sezonie 2015.

Konsultacje da studentów: po uzgodnieniu mailowym


 

 

» Projekty badawcze

dr hab. Henryk Głąb:

Główny wykonawca:

 1. Zróżnicowanie poziomu pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów mlecznych człowieka" - PB 6P04C06008. 1995-1997.

 2. Wpływ procesu ciałopalenia na zawartość pierwiastków śladowych w zębach ludzkich" . PB 3P04C 023, 2001 –2003.

 3. Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w badaniach antropologicznych - rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa. NN312 404337, 2009-2012.

 4. Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach - badania pilotażowe. NN303 572938, 2009-2012.

 5. Dziecko Żywieckie - PB 3P04C 024, 2002-2005.
 6. Wykonawca Projektu badawczego, Archeologia PAN – 2H01H02623. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Stradowie w świetle badań z lat 1956-63. Analizy specjalistyczne. Zakończony 2004.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Kierownik Projektu

 1. Zróżnicowanie poziomu pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów mlecznych człowieka" - PB 6P04C06008. 1995-1997.

 2. Wpływ procesu ciałopalenia na zawartość pierwiastków śladowych w zębach ludzkich" . PB 3P04C 023, 2001 –2003.

 3. Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w badaniach antropologicznych - rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa. NN312 404337, 2009-2012.

 4. Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach - badania pilotażowe. NN303 572938, 2009-2012.

 5. Projekt Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi", 2012-2014.

Główny wykonawca

 1. Dziecko Żywieckie - PB 3P04C 024, 2002-2005.

 2. Kompleksowe badania bioarcheologiczne w regionie środkowego Eufratu (wschodnia Syria) N10901331/0858. 2006-2008 .

 3. Opracowanie kompleksowej monografii cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie, stan. 1 Nr 2 H01H 048 25, 2003-2006.

 4. Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria) (MNiSW, N303 319837) 2009-2011.

Wykonawca

 1. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych. Grant w ramach NPRH 12H 12 0064 81, 2013-2016.

dr Beata Cienkosz-Stepańczak

 1. Współorganizator interdyscyplinarnego projektu badawczego Homogeniczność populacji Górali Czadeckich na Bukowinie rumuńskiej w aspekcie badań antropologiczno-genetycznych"; Plesza - 05.2008 oraz Pojana Mikuli - 06.2009 (Rumunia).

 2. Projekt badawczy - promotorski: Zastosowanie analizy stabilnych izotopów
  w badaniach antropologicznych - rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 4043/B/P01/2009/37); czas realizacji 2009-2012

 3. Wykonawca projektu badawczego pt. „Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach – badania pilotażowe". Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 5729/B/P01/2010/38), kierownik projektu dr hab. Krzysztof Szostek; czas realizacji: 2010-2012

» Współpraca naukowa

Krajowa:

1. Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Instytut Stomatologii CM UJ w Krakowie

2. Katedra Anatomii CM UJ w Krakowie

3. Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej AGH w Krakowie

4. Konsorcjum naukowe z Zakładem Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej-GADAM w Gliwicach

5. Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych AGH w Krakowie

6. Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego

7. Zakład Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

8. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

9. Instytut Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny CM UJ w Krakowie

10. Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie

11. Zakład Antropologii Biologicznej Instytutu Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12. Instytut Antropologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13. Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

14. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

15. Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

16. Pracownia Dziejów Kultury Materialnej Instytutu Historii Sztuki i Kultury Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

17. Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ w Krakowie

Międzynarodowa:

1. Uniwersytet Stanowy w Buffalo, USA, Department of Anthropology, State University of New York at Buffalo

2. Uniwersytet w Glasgow, Scottish Universities Environmental Research Centre Glasgow

3. Uniwersytet w Bratysławie-Univerzita Komenskeho v Bratislavie, Prirodovovecka Faculta, Katedra Antropologie

4. Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy-Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences,

5. Uniwersytet w Jenie, Institute of Human Genetics and Anthropology

6. Isotope Biogeochemistry Group Climate Geochemistry Department Max Planck Institute for Chemistry, Mainz

» Laboratoria

 • Pracownia Bioarcheologiczna I

pokój 2.23, telefon: +48 12 664 6464

 • Pracownia Bioarcheologiczna II

pokój 2.36, telefon: +48 12 664 6463

 • Pracownia Osteologiczna

pokój 2.122, telefon: +48 12 664 6460 i +48 12 664 6461

 

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2018

1. Mnich B., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K. 2018. Dieta mieszkańców Radomia na przestrzeni ostatniego milenium. [w:] Tomczyk J., Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 129-142.

2. Mnich B., Szostek K. 2018. Izotopy wapnia : nowe światło w badaniach antropologicznych. [w:] Dzieduszycki W., Wrzesiński J., Stary materiał - nowe spojrzenie : Funeralia Lednickie, spotkanie 20. Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział Wielkopolski. 133-139.

3. Mnich B., Nowakowska P., Smolińska K., Szostek K. 2018. Analiza anatomo-antropologiczna ciałopalnych szczątków kostnych. [w:] Kłosińska E. M., Radom-Wośniki, stanowisko 2 : cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim. Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne. Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego. 113-141.

4. Lisowska-Gaczorek A., Mnich B., Szostek K. 2018. Rekonstrukcja ogólnego stanu biologicznego osobników pochowanych w średniowiecznych i nowożytnych ossuariach na terenie Gdańska. [w:] Pudło A., Henneberg M., Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku: wyniki badań interdyscyplinarnych. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 273-294.
 

5. Pierzak J., Obtułowicz Ł., Głąb H., Wróbel J. 2018. Odrzuceni przez społeczeństwo : cmentarz z końca XV/1. połowy XVI wieku odkryty przy ul. Dworcowej w Gliwicach. Seria Monograficzna - Muzeum w Gliwicach. 144 str.

6. Dubrowski A., Kliś K., Żurawiecka M., Dereń K., Barszcz M., Nowakowski D., Wronka I. 2018. Long-Term Exposure to Ambient Air Pollution in Childhood-Adolescence and Lung Function in Adulthood. Advances in Experimental Medicine and Biology.


7. Kryst Ł.Żegleń M., Wronka I.Woronkowicz A., Bilińska-Pawlak I., Das R., Saha R., Das S., Dasgupta P. 2018. Anthropometric variations in different BMI and adiposity levels among children, adolescents and young adults in Kolkata, India. Journal of Biosocial Science, 4; 1-16.

8. Mnich B., Spinek A. E., Chyleński M., Sommerfeld A., Dabert M., Juras A., Szostek K. 2018. Analysis of LCT-13910 genotypes and bone mineral density in ancient skeletal materials. PLoS ONE, 13; 4.

9. Haduch E., i in. 2018. The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe. Nature, 555; 7695:190-196.

10. Oleszczak Ł., Borodovskiy A. P., Lisowska-Gaczorek A., Pawlyta J., Koziel S., Tur S. S., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K. 2018. The origin of culturally diversified individuals buried in the Early Iron Age barrow cemetery at Chultukov Log-1 (Upper Altai) in light of the analysis of stable oxygen isotopes. Collegium Antropologicum, 42; 1:27-37.

11. Żurawiecka M., Wronka I. 2018. Association of primary dysmenorrhea with anthropometrical and socioeconomic factors in Polish university students. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 44; 7: 1259-1267.

12. Żurawiecka M, Kliś K, Suder A, Suliga E, Borowska-Struginska B, Teul I, Wronka I. 2018. Does an early rural life influence selected health-related parameters of female university students? Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM).

2017

1. Nowakowski D., Kliś K., Żurawiecka M., Dubrowski A., Wronka I. Influence of socioeconomic and anthropometric factors on respiratory function in female university students. Advs Exp. Medicine, Biology - Neuroscience and Respiration. 2017

 

2. Miliszkiewicz N., Walas S., Tobiasz A., Kołodziej M., Szostek K. Calibration for Elemental Dental Tissue Analysis by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry. Analytical Letters, 2017, vol 50, issue 8, p1345-1359

 

3. Kliś K. Wronka I. Association of Estrogen - Related Trait with Allergic Rhinitis Advance in Experimental Medicine and Biology - Neuroscience Respiration. p.71-78, 2017

 

4. Mnich B., Skrzat J., Szostek K., Estimating age at death from an archaeological bone sample – a preliminary study based on comparison of histomorphometric methods. Anthropological Review, Vol 80(1) 2017 p37-55.

5. Lisowska-Gaczorek A., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K., Oxygen stable isotopes variation in water precipitation in Poland – anthropological applications. Anthropological Review, Vol 80(1) 2017 p57-83.

6. Haduch E., Głąb H., Kołodziej M., Sztaba M. Zwyczaje funeralne a wczesny monastycyzm w Polsce piastowskiej. [w:] Funeralia lednickie. Spotkanie 19. Chrzest - przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne. str. 49-60. Poznań i Autorzy 2017.

7. Kliś K., Żurawiecka M., Suder A., Teul I., Borowska-Strugińska B., Suliga E., Wronka I. 2017. Influence of Socioeconomic Factors on Self Reported Prevalence of Allergic Diseases Among Female University Students. Experimental Medicine and Biology - Neuroscience Respiration

8. Osipowicz G., Witas H. , Lisowska-Gaczorek A. , Reitsema L. , Szostek K., Płoszaj T., Kuriga J., Makowiecki D., Jędrychowska-Dańska K., Cienkosz-Stepańczak B. 2017. Origin of the ornamented baton perce´from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe PLoS ONE 12(10).

9. Marchewka J., Borowska-Strugińska B., Czuszkiewicz J., Kliś K. Cervical Spine Anomalies: Children in One of the Oldest Churches in Poland. 2017. International Journal of Osteoarchaeology Volume 27, Issue 5 Pages 926–934

10. Cienkosz-Stepanczak B., Lisowska-Gaczorek A., Haduch E., Ellam R., Cook G., Kruk J., Milisauskas S., Kozieł S., Szostek K. Nitrogen and strontium isotopes as tools for the reconstruction of breastfeeding practices and human behavior – a Neolithic collective grave in Bronocice (Poland). Collegium Antropologicum, vol.41;3, 2017, 191-199.

11. Kołodziej M., Walas S., Tylko G., Głab H., Szostek K., Telk A., Miliszkiewicz N. Zastosowanie LA IP MS w badaniach antropologicznych. Określenie wieku zmiany diety na podstawie rozmieszczenia przestrzennego strontu i baru w historycznych zębach ludzkich. Analityka. Nauka i Praktyka. 4/2017 s.48-53.

2016

1. Wronka I., Kliś K., Jarzębak K. Association of Allergic Rhinitis in Female University Students with Socio-economic Factors and Markers of Estrogens Levels. Adv Exp Med Biol. 2016;884:53-59.

 

2. Lisowska-Gaczorek A., Kozieł S., Cienkosz-Stepańczak B., Mądrzyk K., Pawlyta J., Gronkiewicz S., Wołoszyn M., Szostek K. An analysis of the origin of an early medieval group of individuals from Gródek based on the analysis of stable oxygen isotopes. HOMO 2016: 67(4):313-27.

 

3. Jucha A.M., Bąk-Pryc G., Małecka-Drozd N., Kazimierczak M., Ownby F.M., Mądrzyk K, Pankowska A., Woźniak B., Abłamowicz R. Polish Excavations at Tell el-Murra in the Nile Delta. Preliminary Report 2013-2015. Archeologia 2016.

 

4. Milisauskas S., Kruk J., Pipes M-L., Haduch E. Neolithic human burial practices. The interpretation of funerary behaviors at Bronocice, Poland. Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. Kraków 2016.

 

Rozdz 5. Milisauskas S., Kruk J., Haduch E., Pipes M-L. Funnel Beaker and Funnel Beaker-Baden Burials (str. 55-86)

 

Rozdz. 6. Milisauskas S., Kruk J., Haduch E., Pipes M-L. Lublin-Volhynian (VI), Corded Ware (XI) and Possibly Baden Burial (XIII) (str. 87-106)

 

Rozdz. 8. Haduch E. Description of Skeletons (str. 119-142)

 

Rozdz. 9. Haduch E., Pipes M-L., Kruk J., Milisauskas S. Age, Sex and Stature Distribution (Population Demographics) (str.143-158)

 

Rozdz. 10 Haduch E., Kruk J., Milisauskas S., Pipes M-L. Health, Diseases and Injuries (str. 159-176)

 

Appx. B. Szostek K., Haduch E., Stepańczak B., Kruk J., Szczepanek A., Mądrzyk K., Głąb H., Milisauskas S. Oxygen Isotopic Composition of Individuals Buried in a Neolithic Collective Grave at Bronocice - Weaning Stress Reconstruction and Identification of Origin , 2016; 292-318

 

5. Przesmycka Agata, Tomczyk Jacek. Differentiation of root canal morphology - a review of the literature. Anthropological Review 2016, vol.79(3),221-239.

 

6. Kliś K., Majcher A., Paluchowska M., Wronka I. Determinants of BMI category changes during middle childhood and adolescence in girls. Folia Medica Cracoviensia Vol.LVI, 2, 2016: 25-36.

 

7. Kliś K., Marchewka J., Mrożek K., Wronka I., Głąb H., Analiza anatomo-antropologiczna ciałopalnych szczątków kostnych ze stanowiska Korytnica (województwo świętokrzyskie). Monographs of Physical Anthropology, 2016 Vol. 5; 1-36.

 

 

2015

1. Kołodziej M., Haduch E., Wrębiak A., Szczepanek A., Podsiadło-Kleinrok B., Mazur A., Mazur K. A Case of Extensive Inflammatory Changes (Osteomyelitis) in an Infant’s Skeleton from the Medieval Burial Ground (11th-12thc) in Wawrzeńczyce (Near Kraków). Collegium Antropologicum 39 (2015) 1:171-176.
 

2. Szostek K., Mądrzyk K., Cienkosz-Stepańczak B.. Strontium isotopes as an indicator of human migration – easy question, difficult answers. Anthropological Review. Vol. 78 (2), 133-156 (2015).
 

3. Lorkiewicz W., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Żądzińska E., Strapagiel D., Haduch E., Szczepanek A., Grygiel R., Witas H. W. Between the Baltic and Danubian Worlds: The Genetic Affinities of a Middle Neolithic Population from Central Poland. PLOS ONE. S 1-17. 2015.
 

4. Kliś K., Jarzębak K., Borowska-Strugińska B., Mulawa A., Żurawiecka M., Wronka I. Season of Birth Influence the Timing of First Menstruation. Am J H Biol (2015).
 

5. Haduch E. Bell Beakers and Corded Ware People in the Little Poland Upland – An Anthropological Point of View [w:] The Bell Beaker Transition In Europe. Mobility and local evolution during the 3rd millennium BC. Red. Maria Pilar Prieto Martinez i Laure Salanova. Oxbow Books. 2015.

 

6. Olszewska K., Kliś K., Teul I., Wronka I.. Wczesny wiek menarche – związek ze statusem społeczno-ekonomicznym oraz wybranymi czynnikami związanymi ze stanem zdrowia. Pom J Life Sci 2015, 61, 1, 94-98.
 

7. Szczepanek A. Anthropologische Analyse der menschlichen Leichenbrände von dem Przeworsk-Gräberfeld Opaów, Fpl. 1. [w:] OPATÓW Fpl. 1 Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen. Warszawa-Kraków 2015.

8. Kaczanowski K., Niedźwiecka E., Szczepanek A. Paläodemographische Analyse des Brandgräberfeldes Opatów, Fpl. 1 [w:] OPATÓW Fpl. 1 Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen. Warszawa-Kraków 2015.

9. Szostek K., Głąb H., Szczepanek Anita, Kołodziej M., Kozłowska A. Analyse der Makro- und Mikroelemente im Zahnmaterial des Gräberfeldes der Przeworsk-Kultur von Opatów, Fpl. 1. Rekonstruktion der Kost. [w:] OPATÓW Fpl. 1 Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen. Warszawa-Kraków 2015.

10. Kaczanowski K.. Ocena badań antropologicznych, medycznych i psychologicznych prowadzonych przez IDO na Podhalu, Łemkowszczyźnie i innych terenach Polski. [w:] Antropologia i etnologia w czasie wojny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015.

11. Kaczanowski K.. Ludność polskiego Spiszu w świetle badań antropologicznych. Kraków 2015.

12. Małgorzata K., Anna P., Krzysztof S.. Badania materiału osteologicznego z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego. [w:] Modlnica, stan. 5 od późnej opoki brązu po czasy średniowiecza. Via Archeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków 2015, s 461-471.

2014

1. Glinianowicz M., Kępa M., Kotowicz P. N., Orłowska-Synus A. Nowożytne pochówki z nieistniejącego cmentarza przy ul. Sobieskiego w Sanoku. Rocznik Sanocki. Sanok 2014. Vol XI, s29-48.
 

2. Goncerz G., Skrzat J., Kołodziej M., Walocha J.. Destruction of the craniofacial skeleton in the child caused by an orbital tumor. Child's Nerv. Syst. 2014. 31(2):285-90.
 

3. Kozłowski T., Stepańczak B., Reitsema L.J., Osipowicz G., Szostek K., Płoszaj T., Jȩdrychowska-Dańska A., Pawlyta J., Paluszkiewicz C., Witas H. W. 2014. Osteological, chemical and genetic analyses of the human skeleton from a neolithic site representing the Globular Amphora Culture (Kowal, Kuyavia Region, Poland). Anthropologie. International Journal of the Science of Man LII/1, pp.91-111, 2014.
 

4. Marchewka J., Majchrzak Ł., Przybyłok A., Jarzębak K., Mucha N.. „Śmierć puka jednako”. Analiza archeologiczno-antropologiczna cmentarza przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie (XVII-XVIII w.) – sezon 2011[w:] Królowie i Biskupi, Rycerze i Chłopi - Identyfikacja Zmarłych. Funeralia Lednickie. Spotkanie 16. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu. Wydanie I. Poznań 2014. s465-477.
 

5. Marchewka J., Skrzat J., Wróbel A.. Analysis of the enamel hypoplasia using micro-CT scanner versus classical metod. Anthropol. Anz. 71/4 (2014), 391-402.
 

7. Osipowicz Grzegorz, Bokiniec Andrzej, Kurzyk Krzysztof , Makowiecki Daniel, Bienias, Dorota, Górzyński Tomasz, Jankowski Michał, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Kępa Małgorzata, Kozłowska Anna, Kozłowski Tomasz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Płoszaj Tomasz, Pomianowska Halina, Reitsema Laurie J., Rumiński Jan Krzysztof, Stepańczak Beata, Szostek Krzysztof, Weckwerth Piotr, Witas Henryk W. Miejsce sepulkralno-obrzędowe kultury amfor kulistych ze stanowiska 14 w Kowalu w świetle wyników analizy pozyskanych źródeł – podsumowanie. [w:] Kowal 14. Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych. Wydawnictwo Naukowe UMK. Toruń 2014. s251-266.
 

8. Osipowicz G., Bokiniec A., Kurzyk K., Makowiecki D., Bienias D., Górzyński T., Jankowski M., Jędrychowska-Dańska K., Kępa M., Kozłowska A., Kozłowski T., Noryśkiewicz A., Płoszaj T., Reitsema L.J., Stepańczak B., Szostek K., Weckewerth P., Witas H.W., 2014, The Late Neolithic sepulchral and ritual place of site 14 in Kowal )Kuyavia, Central Poland), Praehistorische Zeitschrift, 89(2): 261-279.
 

9. Kozłowska A. Wyniki badań paleoserologicznych szczątków ludzkich z obiektu 238. [w:] Kowal 14. Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych. Wydawnictwo Naukowe UMK. Toruń 2014. s194-207.
 

10. Skrzat J., Stepańczak B., Walocha J.. The scaphocephalic skull of an adult male. Folia Morphol. Vol. 73, No. 1, pp. 92-98. 2014.

 

11. Stepańczak B., Szostek K., Kępa M., Lisowska-Gaczorek A. Stabilne izotopy tlenu jako wyznacznik procesów migracyjnych i diety - analiza neolitycznego pochówku z obiektu 238. [w:] Kowal 11. Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych. Wydawnictwo Naukowe UMK. Toruń 2014. s161-171.
 

12. Stepańczak B., Szostek K., Pawlyta J. The human bone oxygen isotope ratio changes with aging. Geochronometria. 41(2) 2014: 147-159.
 

13. Szostek K., Haduch E., Stepańczak B., Kruk J., Szczepanek A., Pawlyta J., Głąb H., Milisauskas S. Isotopic composition and identification of the origins of individuals buried in a Neolithic collective grave at Bronocice (southern Poland). HOMO-Journal of Comparative Human Biology 65 (2014) 115-130.
 

14. Teul I., Kliś K., Jarzębak K., Wronka I. Częstość występowania oraz czynniki skorelowane z bólem miesiączkowym u zdrowych studentek. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2014, 60, 2, 114-119.
 

16. Trinkaus E., Haduch E., Valde-Nowak P. W., Wojtal P. The Oblazowa 1 early modern human pollical phalanx and Late Pleistocene distal thumb proportions. HOMO-Journal of Comparative Human Biology 65 (2014) 1-12.

 

17. Wronka I. Socioeconomic status, body mass index and prevalence of underweight and overweight among polish girls aged 7-18: a longitudinal study. J. Biosoc. Sci. 2014 Jul;46(4):449-61.

 

2013

1. J. Draus-Barini, S. Walsh, E. Pośpiech, T. Kupiec, H. Głąb, W. Branicki, M. Kayser.,2013. Bona fide colour: DNA prediction of human eye and hair colour from ancient and contemporary skeletal remains. investigative genetics, 43,pp.2-15

2. K. Szostek, E. Haduch, B. Stepanczak, J. Kruk, A. Szczepanek, J. Pawlyta, H. Głąb, S. Milisauskas. 2013. Isotopic composition and identification of theorigins of individuals buried in a Neolithiccollective grave at Bronocice (southern Poland). HOMO-Journal of Comparative Human Biology. doi.org/10.1016/j.jchb.2013.11.001

3. Kępa M., Szostek K., Wrębiak A., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S. 2013. A case of the execution of swedish soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.). International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 23/6, pp. 730-736

4. Kępa M., Szostek K., Wrębiak A., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S. 2013. A case of the execution of swedish soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.). Int Journal of Osteoarchaeology. Vol. 23/6, pp. 730-736

5. Tomczyk J., Szostek K., Komarnitki I., Mańkowska-Pliszka H. 2013. Dental caries and chemical analyses in reconstruction of diet, health and hygienic behaviour in Middle Euphrates valley (Syria). Archives of Oral Biology doi.org/10.1016/j.archoralbio.2012.12.014.

6. K.Szostek, E. Haduch, B. Stepanczak, J. Kruk, A. Szczepanek, J. Pawlyta, H. Głąb, S. Milisauskas. 2013. Isotopic composition and identification of theorigins of individuals buried in a Neolithiccollective grave at Bronocice (southern Poland). HOMO-Journal of Comparative Human Biology. doi.org/10.1016/j.jchb.2013.11.001

7. I.Wronka, 2013. Body height and socioeconomic status of females at different life stages. Journal of Biosocial Science 45 (4), 471 480.

8. I.Wronka, E. Suliga, R. Pawlińska-Chmara, 2013. Perceived and desired body weight among female university students in relation to BMI-based weight status and socio-economic factors. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 20 (3), 533-538.

9. Szostek K., Haduch E., Stepańczak B., Kruk J., Szczepanek A., Pawlyta J., Głąb H., Milisauskas S., (2013) Isotopic composition and identification of the origins of individuals buried in a Neolithic collective grave at Bronocice (southern Poland),; HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 65: 115-130

10. Kozłowski T., Stepańczak B., Reitsema LJ, Osipowicz G., Szostek K., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Pawlyta J., Paluszkiewicz Cz., Witas H W, (2013). Osteological, chemical and genetic analyses of the human skeleton from a neolithic site representing the globular amphora culture (Kowal, Kuyavia region, Poland); Anthropologie 52: 91-111

2012

1. Kępa M., Kozłowski T., Szostek K., Drozd A., Walas S., Mrowiec H., Stepańczak B., Głąb H., Grupa M. 2012. Analysis of mercury levels in historicsl bone material from syphilitic subjects - pilot studies (short report). Anthropologischer Anziger. 69: 367-377 J. Biol.Clinic. Anthrop

2011

1. Szostek K., Stepańczak B., Szczepanek A., Kępa M., Głąb H., Jarosz P., Włodarczak P., Tunia K., Pawlyta J., Paluszkiewicz C., Tylko G. 2011. Diagenetic signals from ancient human remains - bioarchaeological applications. Mineralogia, 42: 3-9.

2. I. Wronka 2011. Growth and development of overweight and obese girls Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 17 (3), 125-128.

3. Włodarczak P., Szczepanek A., Stepańczak B., Jarosz P., Szostek K. (2011) Analiza proporcji stabilnych izotopów tlenu (18O/16O) w kościach przedstawicieli ludności kultury ceramiki sznurowej z Malżyc - badania pilotażowe. Archeologia Polska t LVI: 47-64

2010

1. Haduch E., 2010, Szczątki kostne ludności kultury pucharów dzwonowatych z terenów

Małopolski. [w:] Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej, wyd. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Kraków. s. 213-243.

2. Haduch E., Szczepanek A., Włodarczak P., 2010, Porównanie cech obrządku pogrzebowego oraz mięśniowo-szkieletowych (MSM) wyznaczników aktywności fizycznej. Przykłady pochówków późnoneolitycznych na Wyżynie Małopolskiej. [w:] Mente et rutro. Studia archeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae Anno ab Amicis, Collegia et discipulis oblata. Rzeszów. s. 203-217.

3. I. Wronka, 2010. Association between BMI and age at menarche in girls from different socio-economic groups. Anthropologischer Anzeiger 68 (1), 43-52.

2009

1. Szostek K., Głąb H., Pudło A. 2009.The use of strontium and barium analyses for the reconstruction of the diet of the early medieval coastal population of Gdańsk (Poland): A preliminary study. HOMO - Journal of Comparative Human Biology 60: 359-372.

2. Haduch E., Szczepanek A., Skrzat J., Środek R., Brzegowy P., 2009. Residual rickets or osteomalacia: a case dating from the 16-18th centuries from Krosno Odrzańskie, Poland. Int. J. Osteoarchaeology, vol. 19, 593-612 IF 1.085

3. Szostek K. 2009. Chemical signals and reconstruction of life strategies from ancient human bones and teeth - problems and perspectives. Anthropological Review 72: 3-16.

4. Szostek K., Głąb H., Pudło A. 2009.The use of strontium and barium analyses for the reconstruction of the diet of the early medieval coastal population of Gdańsk (Poland): A preliminary study. HOMO - Journal of Comparative Human Biology 60: 359-372.

2008

1. Szczepanek A., Haduch E., Wrębiak A., Gumieniuk M., Pacocha K., 2008. Analiza antropologiczna szkieletów z cmentarza w Krośnie Odrzańskim. [w:] Archeologia, antropologia i historia w studiach nad dziejami Krosna Odrzańskiego. Nekropolia mieszkańców Krosna nad Odrą.

2. E. Haduch, A. Szczepanek, M. Magda-Nawrocka, T. Struk (red.), Kraków-Zielona Góra-Krosno Odrzańskie. s. 79-158.

3. Haduch E., 2008. Szczątki kostne ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej z Samborca, pow. Sandomierz. [w:] Samborzec, studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej, A. Kulczycka-Leciejewiczowa (red.), Wrocław. 239-251

2007

1. I. Wronka, R. Pawlińska-Chmara, 2007. Childcare, height and BMI among female Polish university students, 2005. Economics and Human Biology 5, 435-442.

2006

1. Głąb H., Szostek K., Kaczanowski K. 2006. Hyperostosis frontalis interna, a genetical disease?: Two medieval cases from Southern Poland. Homo. 57(2006): 19-27

2005

1. I. Wronka, R. Pawlińska-Chmara, 2005. Menarcheal age and socio-economic factor in Poland. Annals of Human Biology 32 (5), 630-638.

2003

1. Szczepanek A., Szostek K., Głąb H., 2003. Variability of individuals buried in common graves of the bronze age in the territory of Poland. Anthropologie, 41, 1-2: 99-104.

2. Szostek K., Głąb H., Szczepanek A., Kaczanowski K., 2003. Trace element analysis of Bronze Age skeletal and crematory graves from Southern Poland from diet reconstruction. Homo, 53/3: 235-246.

3. Budziszewski J., Haduch E., Włodarczak P., 2003. Bell Beaker Culture in south-eastern Poland. [w:] Czebreszuk J., Szmyt M. (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. BAR International Series, 1155: 155-181

2002

1. Haduch E., 2002. The human biology of the Neolithic and Bronze Age population of Poland. [w:] Ecological Aspects of Past Human Settlements in Europe. Biennial Books of European Anthropological Association, 2: 144-156. Eőtvős University Press, Budapeszt.

1997

1. Gleń-Haduch E., Szostek K., Głąb H., 1997. Cribra orbitalia and trace element content in human teeth from neolithic and Early Bronze Age graves in Southern Poland. American Journal of Physical Anthropology, 103: 201-207. IF 2.693

2. Gleń-Haduch E., 1997. Ludność kultury mierzanowickiej z Szarbi, woj. kieleckie na tle populacji środkowoeuropejskich z wczesnego okresu epoki brązu. Wyd. "PiT". Kraków. p. 196.

1995

1. Głąb H., Szostek K., 1995. Variability of trace element content in Macaca mulatta permanent teeth - two different populations. Folia Primatologica, 64, 4: 215-217.

1991

1. Głąb H., Gleń-Haduch E., 1991. Anatomical anomalies of thoracic segment of human skeleton from Bjornbeinflyene, grave no 1, Spitsbergen, Norway. [w:] Engelstad E., Holm-Olsen I.M. (eds.) Arkeologisk Feltarbeid I Nord-Norge Og Pa Svalbard 1988-1989. Tromura, Tromso Museums Raportserie, Kulturhistorie, 19: 45-49.

» Doniesienia zjazdowe

W budowie...

» Tematyka prac magisterskich

 • paleotaksonomia,
 • paleodemografia,
 • paleopatologia,
 • zróżnicowanie człowieka współczesnego,
 • etnogeneza,
 • ontogeneza,
 • odontologia,
 • genetyka człowieka i cytogenetyka,
 • prymatologia

» Kursy

Anatomia człowieka: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBNZ-474, wykład: 30h, ćwiczenia: 10h, wymagania wstępne: brak

Antropologia ogólna: koordynator: Dr hab. Henryk Głąb, kod: WBNZ-926, wykład: 45h, ćwiczenia: 15h, wymagania wstępne: brak

Biologia ewolucyjna naczelnych: koordynator: Dr hab. Henryk Głąb, kod: WBNZ-965, wykład 30h, ćwiczenia: 10h, wymagania wstępne: brak

Biologia populacji pradziejowych z elementami antropologii molekularnej: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBNZ-910, wykład: 20h, ćwiczenia:10h, wymagania wstępne: brak

Filogeneza człowieka: koordynator: Dr hab. Henryk Głąb, kod: WBNZ-116, wykład: 15h, wymagania wstępne: brak

Metody badań w biologii człowieka - praktikum: koordynatorzy: Dr hab. Henryk Głąb, Dr hab. Iwona Wronka, kod: WBNZ-889, ćwiczenia 90h, wymagania wstępne: zaliczenie kursu Antropologia ogólna, ukończeniu kursu Statystyki, umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi, np. MS Excel

Odontologia: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBNZ-985, wykład: 6h, ćwiczenia: 9h, wymagania wstępne: brak

Ontogeneza człowieka: koordynator: Dr hab. Iwona Wronka, kod: WBNZ-208, wykład: 30h, ćwiczenia: 15h, wymagania wstępne: zaliczenie kursu Antropologia ogólna

Podstawy Statystyki: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBNZ-824, wykład 10h, ćwiczenia 10h, wymagania wstępne: brak

Practicum archeologiczne dla archeologów: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBNZ-838, wykład 5h, ćwiczenia terenowe 40h, wymagania wstępne: brak

Problemy żywienia i żywności: koordynator: Dr hab. Iwona Wronka, kod: WBNZ-955, wykład 15h, ćwiczenia 12h, konwersatorium 3h, wymagania wstępne: znajomość budowy i funkcjonowania układu pokarmowego człowieka, mechanizmów regulacyjnych spożywania pokarmu, trawienia i wchłaniania.

Projektowanie i realizacja badań naukowych: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBI-IZ-NE/054, konwersatorium 15h, wymagania wstępne: brak

Statystyczna ocena wartości dowodowej wyników badań: koordynatorzy: Dr hab. Iwona Wronka, Dr hab. Grzegorz Zadora, kod: WB.IZ.PD-010, wykład: 8h, wymagania wstępne: brak

Statystyka: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBI-IZ-NE/008, wykład 15h, ćwiczenia 15h, wymagania wstępne: brak

Zróżnicowanie człowieka współczesnego: koordynator: Dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, Dr hab. Iwona Wronka, kod: WBNZ-428, wykład: 30h, wymagania wstępne: brak