Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Polański

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor A, piętro III)

​Telefon:​ +48 12 664 50 85; faks: +48 12 664 50 01

​e-mail: zbigniew.polanski@uj.edu.pl

Aktualności

 

 


» Historia

Historia Zakładu rozpoczyna się w 1953r. kiedy na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, staraniem prof. Teodora Marchlewskiego, ówczesnego Rektora UJ została utworzona Katedra Ewolucjonizmu z Zakładem o tej samej nazwie. Kierownictwo katedry objął prof. Marchlewski. W cztery lata później w 1958r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przejęło z Instytutu Zootechniki, Dział Biologii Hodowlanej, który po reorganizacji włączono do Katedry Ewolucjonizmu jako Zakład Genetyki Zwierząt UJ. Po przedwczesnej śmierci prof. Marchlewskiego, Minister Szkolnictwa Wyższego powołał na stanowisko kierownika Katedry Halinę Krzanowską, wychowankę i docenta UJ. W roku 1970 zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w miejsce Katedry utworzono w Instytucie Zoologii UJ Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu.

Profesor Halina Krzanowska, jeden z najwybitniejszych genetyków polskich, kierowała Zakładem Genetyki i Ewolucjonizmu nieprzerwanie przez 32 lata tj do roku 1996. Po jej przejściu na emeryturę kierownictwo Zakładu objęła jej uczennica i wychowanka prof. dr hab. Józefa Styrna.

Wraz z objęciem przez profesor Halinę Krzanowską kierownictwa Zakładu tematyka badawcza skoncentrowała się wokół zagadnień genetycznej kontroli jakości gamet u myszy. Podstawą do tego typu badań było wyprowadzenie przez profesor Krzanowską szczepów wsobnych myszy laboratoryjnych charakteryzujących się znacznym obniżeniem płodności. Ta linia badawcza kontynuowana jest w Zakładzie do chwili obecnej.

Obecnie Zakład rozwija trzy podstawowe kierunki badań:

 • Genetyczna kontrola jakości gamet, a szczególnie rola chromosomu Y w spermatogenezie i płodności samców myszy
 • Analiza zwierzęcych modeli chorób metabolicznych u człowieka
 • Kontrola cyklu komórkowego oraz epigenetyczne modyfikacje chromatyny w oocytach myszy

W świetle pogarszających się wskaźników płodności u ludzi badania podstawowe nad genetyczną kontrolą czynników płodności ssaków są zadaniem szczególnie ważnym i aktualnym.

» Pracownicy badawczo-dydaktyczni

prof. dr hab. Zbigniew Polański - Kierownik Zakładu

pokój 3.10, tel. +48 12 664 50 85, faks: +48 12 664 50 01

e-mail:zbigniew.polanski@uj.edu.pll

 

dr hab. Małgorzata Lenartowicz – prof. nadzw. UJ

pokój 3.09, tel. +48 12 664 50 84

e-mail: malgorzata.lenartowicz@uj.edu.pl

 

dr hab. Paweł Grzmil – prof. nadzw. UJ (Dyrektor Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych)

pokój 3.18, tel. +48 12 664 50 64

e-mail: pawel.grzmil@uj.edu.pl

 

dr Katarzyna Kotarska - adiunkt

tel. +48 12 664 50 79

e-mail: katarzyna.kotarska@uj.edu.pl

 

» Pracownicy techniczni

mgr Teresa Błaszkiewicz

pokój 3.11, tel. +48 12 664 50 86

e-mail: teresa.blaszkiewicz@uj.edu.pl

 

mgr Kamil Blicharski - samodzielny biolog

tel. +48 12 664 50 86

e-mail: kamil.blicharski@uj.edu.pl

» Tematyka i cel prowadzonych badań

 • mapowanie genów odpowiedzialnych za jakość gamet myszy w oparciu o analizę wsobnych szczepów rekombinacyjnych
 • analiza ekspresji genów spermiogenezy Ssty u myszy
 • wpływ imprintingu genomowego samca na płodność samic
 • mutacja mosaic u myszy jako model choroby Menkesa u człowieka
 • badanie mechanizmów zapobiegających nieprawidłowej segregacji chromosomów podczas mejozy oocytów myszy
 • metylacja DNA, kowalencyjne modyfikacje histonów oraz zmiany konformacji chromatyny w oocytach i wczesnych zarodkach myszy
 • zastosowanie analizy DNA w celach predykcyjnych i prognostycznych

» Metodyka

 • zapłodnienie in vitro
 • konstruowanie i analiza chimer myszy
 • testy jakości gamet
 • komputerowo wspomagana analiza ruchliwości plemników (CASA)
 • PCR, RT-PCR, elektroforeza
 • Analiza ilościowa ekspresji genów (real-time PCR)
 • hybrydyzacja, klonowanie i sekwencjonowanie kwasów nukleinowych
 • tworzenie konstruktów genowych
 • analiza mutantów metodami histologicznymi i cytologicznymi, metoda FISH
 • dojrzewanie mejotyczne oocytow
 • modyfikacje chromatyny w gametogenezie i wczesnym rozwoju
 • mikromanipulacje na oocytach i wczesnych zarodkach (transplantacje jąder komórkowych i techniki pokrewne)

» Modele badawcze

 • Szczepy wsobne, wsobne konsomiczne i wsobne rekombinacyjne myszy.
 • Myszy z nokautowanymi genami oraz myszy transgeniczne.
 • Ponadto prowadzimy hodowlę Drosophila melanogaster i Caenorhabditis elegans.

» Najważniejsze osiągnięcia

 • udowodniono po raz pierwszy (1969), że chromosom Y wywiera bardzo duży wpływ na jakość gamet męskich m.in. na procent morfologicznie nienormalnych plemników; następnie potwierdziły to analizy mutantów z delecjami w tym chromosomie
 • na modelu wsobnych szczepów rekombinacyjnych i chimer wykazano genetyczną kontrolę jakości zarówno plemników jak i komórek jajowych
 • ustalono, że zaburzenia we wchłanianiu jonów miedzi w jelicie są pierwotną przyczyną letalności sprzężonej z płcią mutacji mosaic (ms) u myszy
 • wykazano, że letalne objawy mutacji ms można usunąć przez pozajelitowe podawanie związków miedzi
 • wykazano różnice w alternatywnym splicingu genu Atp7a u mutantów ms i osobników kontrolnych
 • wykazano rolę czynnikow jądrowych w kontroli regulacji cyklu komorkowego mejozy w oogenezie
 • wykazano, że punkt kontrolny wrzeciona (ang: Spindle Assembly Checkpoint) jest zaangażowany w fenotyp oocytów mutantów LT/Sv
 • wykazano, że oocyty myszy posiadają funkcjonalny i efektywny mechanizm zapobiegający nieprawidłowej segregacji chromosomów (tzw. Spindle Assembly Checkpoint)

» Wybrane publikacje oryginalne w latach 2000-2012

 • Krzanowska H., Bilińska B. Number of chromocentres in the nuclei of mouse Sertoli cells in relation to the strain and age of males from puberty to senescence. J. Reprod. Fertil. 2000, 118; 343 – 350.
 • Pahlavan G., Polański Z., Kalab P., Golsteyn R., Nigg E. A., Maro B. Characterization of polo-like kinase 1 during meiotic maturation of the mouse oocyte. Dev. Biol. 2000, 220; 392-400.
 • Polański Z. Sex-dependent frequency and type of autosomal univalency at the first meiotic metaphase in mouse germ cells. J. Reprod. Fertil. 2000, 119; 165-171.
 • Lenartowicz M., Sasuła K. Altered copper metabolism in the mosaic mutant mice. Nutrition Res. 2000, 20; 1467-1471.
 • Grzmil P., Kim Y., Shamsadin R., Neesen J., Adham I.M., Heinlein U.A., Schwarzer U.J., Engel W. Human cyritestin genes (CYRN1 and CYRN2) are non-functional. Biochem. J. 2001, 357; 551-556.
 • Ledan E, Polański Z, Terret ME, Maro B. Meiotic maturation of the mouse oocyte requires an equilibrium between cyclin B synthesis and degradation. Dev Biol. 2001, 232: 400-413.
 • Lenartowicz M., Sasuła K., Zawadowska B. Alterations in kidney morphology in mice with mosaic mutation. Folia Histochem. Cytobiol. 2001, 39; 275-281.
 • Styrna J., Bilińska B., Krzanowska H. The effect of a partial Y chromosome deletion in B10.BR-Ydel mice on testis morphology, sperm quality and efficiency of fertilization. Reprod. Fertil. Dev. 2002, 14; 101-108.
 • Lenartowicz M., Kowal M., Buda-Lewandowska D., Styrna J. Pathological structure of the kidney from adult mice with mosaic mutation. J. Inherit. Metab. Dis. 2002, 25; 647-659.
 • Szot M., Baran K., Czech U., Styrna J. Changes in germ cell population in young and adult female mice from two inbred strains: CBA/Kw and KE. Reprod. Biol. 2003, 3; 215-226.
 • Styrna J., Kilarski W., Krzanowska H. Influence of the CBA genetic background on sperm morphology and fertilization efficiency in mice with a partial Y chromosome deletion. Reproduction 2003, 126; 579-588.
 • Kotula-Balak M., Grzmil P., Styrna J., Bilińska B. Immunodetection of aromatase in mice with a partial deletion in the long arm of the Y chromosome. Acta histochem. 2004, 106; 55-64.
 • Gołas A., Grzmil P., Muller Ch., Styrna J. Chromosome 7q11 controls sperm beat cross frequency (BCF) in mice. Folia biol. (Krakow) 2004, 52; 211-217.
 • Lenartowicz M., Grzmil P., Rusin M., Styrna J. Alternative splicing in the Atp7a gene in the Cu deficient mosaic mutation in mice. Folia biol. (Krakow) 2004, 52; 219-223.
 • Wojewódzka U., Gajewska A., Gajkowska B., Styrna J., Kochman K. Impaired somatostatin accumulation within the median eminence in mice with mosaic mutation. Neuro Endocrinol Lett 2004, 25; 78-82.
 • Tsurumi C., Hoffman S., Graeser R., Geley S. and Polanski Z. The spindle assembly checkpoint is not essential for CSF arrest of mouse oocytes. J Cell Biol. 2004, 167; 1037-1050.
 • Wabik-Śliz B., Gołas A., Krzanowska H. Analysis of oocyte quality in recombinant inbred mouse strains developed from KE and CBA strains that differ in fertilization efficiency. J. Appl. Genet. 2005, 46; 163-170.
 • Motosugi N, Bauer T, Polański Z, Solter D, Hiiragi T. Polarity of the mouse embryo is established at blastocyst and is not prepatterned. Genes Dev. 2005, 19:1081-1092.
 • Polański Z, Hoffmann S, Tsurumi C. Oocyte nucleus controls progression through meiotic maturation. Dev Biol. 2005, 281: 184-195
 • Sikora- Polaczek M., Hupalowska A., Polański Z., Kubiak J., Ciemerych M.A. The first mitosis of the mouse embryo is prolonged by transitional metaphase arrest. Biol. Reprod. 2006, 74; 734-743
 • Hoffman S., Tsurumi C., Kubiak J.Z., Polanski Z. Germinal vesicle material drives meiotic cell cycle of mouse oocyte through the 3'UTR- dependent control of cyclin B1 synthesis. Dev.Biol. 2006, 292; 46-54.
 • Motosugi N, Dietrich JE, Polański Z, Solter D, Hiiragi T. Space asymmetry directs preferential sperm entry in the absence of polarity in the mouse oocyte. PLOS Biology 2006, 4: e135 (w wersji drukowanej czasopisma strony 0799-0804).
 • Grzmil P, Gołas A, Müller C, Styrna J. The influence of the deletion on the long arm of the Y chromosome on sperm motility in mice. Theriogenology 2007, 67:760-766.
 • Szarowska M, Grzmil P, Falniowski A, Sirbu I. Grossuana codreanui (Grossu, 1946) and the phylogenetic relationships of the East Balkan genus Grossuana (Radoman, 1973) (Gastropoda : Rissooidea). Hydrobiologia 2007, 579:379-391.
 • Falniowski A, Szarowska M, Grzmil P. Daphniola Radoman, 1973 (Gastropoda : Hydrobiidae): shell biometry, mtDNA, and the Pliocene flooding. Journal of Natural History 2007, 41:2301-2311.
 • Grzmil P, Burfeind C, Preuss T, Dixkens C, Wolf S, Engel W, Burfeind P. The putative peroxisomal gene Pxt1 is exclusively expressed in the testis. Cytogenet. Genome Res. 2007, 119:74-82.
 • Osikowski A, Babik W, Grzmil P, Szymura JM. Multiple Sex Pheromone Genes Are Expressed in the Abdominal Glands of the Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) and Montandon's Newt (L. montandoni) (Salamandridae). Zoolog Sci 2008, 25: 587–592
 • Grzmil P, Boinska D, Kleene KC, Adham I, Schlüter G, Kämper M, Buyandelger B, Meinhardt A, Wolf S, Engel W. Prm3, the fourth gene in the mouse protamine gene cluster, encodes a conserved acidic protein that affects sperm motility. Biol Reprod 2008 Jun;78(6):958-67.
 • Rzymski T, Grzmil P, Meinhardt A, Wolf S, Burfeind P. PHF5A represents a bridge protein between splicing proteins and ATP-dependent helicases and is differentially expressed during mouse spermatogenesis. Cytogenet. Genome Res. 2008, 121:232-244.
 • Polanski Z., Motosugi N., Tsurumi C., Hiiragi T and Hoffman S. Hypometylation of parental DNA in the late mouse zygote is not essential ror development. Int. J.Dev.Biol. 2008, 52; 295-298.
 • Hupalowska A, Kalaszczynska I, Hoffmann S, Tsurumi C, Kubiak JZ, Polanski Z, Ciemerych MA. Metaphase I arrest in LT/Sv mouse oocytes involves the spindle assembly checkpoint. Biol. Reprod. 2008,79:1102-1110.
 • Kubiak JZ, Chesnel F, Richard-Parpaillon L, Bazile F, Pascal A, Polanski Z, Sikora-Polaczek M, Maciejewska Z and Ciemerych MA. (2008) Temporal regulation of the first mitosis in Xenopus and mouse embryos. Mol. Cell. Endocrinol. 2008, 282: 63-69.
 • Kubiak JZ, Ciemerych MA, Hupalowska A, Sikora-Polaczek M, Polanski Z. On the transition from the meiotic to mitotic cell cycle during early mouse development. Int. J. Dev. Biol. 2008, 52: 201-217.
 • Ciemerych MA, Archacka K, Polanski Z, Kubiak JZ. (2009) Cell cycle modification during oocyte maturation and early development of LT/Sv mice: normal development or teratoma formation?. W: Cell cycle and development in vertebrates (red. J. Z. Kubiak, M. A. Ciemerych , L. Richard-Parpaillon) 2009: 181-202, Research Signpost , Trivandrum, IND.
 • Gajewska A., Gajkowska B., Pajak B., Styrna J., Kochman K. Impaired growth hormone-releasing hormone neurons ultrastructure and peptide accumulation in the arcuate nucleus of mosaic mice with altered copper metabolizm. Brain Res Bull 2009, 80; 128-132.
 • Kruczek M., Styrna J. Semen quanity and quality correlate with bank vole males social status. Behav.Process. 2009, 82; 279-285.
 • Maciejewska Z., Polański Z., Kisiel K., Kubiak J.Z., Ciemerych M.A. Spindle assembly checkpoint-related failure perturbs early embryonic divisions and reduces reproductive performance of LT/Sv mice. Reproduction 2009, 137; 931-942.
 • Pauli S, Pieper L, Häberle J, Grzmil P, Burfeind P, Steckel M, Lenz U, Michelmann HW. Proven germline mosaicism in a father of two children with CHARGE syndrome. Clin. Genet. 2009, 75; 473-479.
 • Grzmil P, Konietzko J, Boehm D, Hoelter SM, Aguilar-Pimentel A, Javaheri A, Kalaydjiev S, Adler T, Bolle I, Adham I, Dixkens C, Wolf S, Fuchs H, Gailus-Durner V, Wurst W, Ollert M, Busch D, Schulz H, de Angelis MH, Burfeind P. Targeted disruption of the mouse Npal 3 gene leads to deficits in behavior, increased IgE levels and impaired lung function. Cytogenet. Genome Res. 2009, 125; 186-200.
 • Burnicka-Turek O, Shirneshan K, Paprotta I, Grzmil P, Meinhardt A, Engel W, Adham IM. Inactivaction of insulin-like factor 6 disrupts the progression of spermatogenesis at late meiotic prophase. Endocrinology 2009, 150; 4348-4357.
 • Kaczmarek K., Niedziałkowska E., Studencka M., Schulz Y., Grzmil P. Ccdc33, a predominantly testis-expressed gene, encodes a putative peroxisomal protein. Cytogenet. Genome Res. 2009, 126; 243-252.
 • Kotarska K. Ekspansja komórek ziarnistych wzgórka jajonośnego – proces niezbędny do prawidłowego przebiegu owulacji i zapłodnienia. Postępy Biologii Komórki 2009, 36; 171-187.
 • Ansell R., Branicki W . Letter to the editor. The future of forensic human identification tools. Problems of Forensic Science 2009, v.LXXX; 471-478.
 • Lenartowicz M., Windak R., Tylko G., Kowal M., Styrna J. Effects of copper suplementation on the structure and content of elements in kidneys of mosaic mutant mice . Biol. Trace Elem. Res. 2010, 136; 204-220.
 • Rashid S, Grzmil P, Drenckhahn JD, Meinhardt A, Adham I, Engel W, Neesen J. Disruption of the murine dynein light chain gene Tcte3-3 results in asthenozoospermia. Reproduction 2010, 139; 99-111.
 • Pilot M, Branicki W, Jedrzejewski W, Goszczyński J, Jedrzejewska B, Dykyy I, Shkvyrya M, Tsingarska E. Phylogeographic history of grey wolves in Europe. BMC Evol Biol 2010, 10; 104.
 • Gołas A., Małek P., Piasecka M., Styrna J. Sperm mitochondria diaphorase activity – a gene mapping study of recombinant inbred strains of mice. Int. J. Dev. Biol. 2010, 54; 667-673.
 • Bielak-Żmijewska A., Sikora–Polaczek M., Nieznanski K., Mosieniak G., Kolano A., Maleszewski M., Styrna J., Sikora E. Curcumin disrupts meiotic and mitotic divisions via spindle impairment and inhibition of CDK1 activity. Cell Prolif. 2010, 43; 354-364.
 • Parys-Proszek A., Kupiec T., Walońska-Nowak P., Branicki W. Genetic variation of 15 autosomal STR loci in a population sample from Poland. Leg Med 2010, 12; 246-248.
 • Marciniak M., Lenartowicz M., Gołas A., Styrna J. Correlation of centromeric heterochromatin C-band polymorphism with breeding failure in mice. Folia Biol (Krakow) 2010, 58; 251-255.
 • Kowal M., Lenartowicz M., Pecio A., Gołas A., Błaszkiewicz T., Styrna J. Copper metabolism disorders affect testes structure and gamete quality in male mice. Syst Biol Reprod Med 2010, 56; 431-444.
 • Lenartowicz M., Krzeptowski W. Budowa i funkcja białek ATP7A i ATP7B – ATPaz transportujących jony miedzi. Postępy Biochem. 2010, 56; 317-327.
 • Lenartowicz M., Wieczerzak K., Krzeptowski W., Dobosz P., Grzmil P., Starzyński R., Lipiński P. Developmental changes in the expression of the Atp7a gene in the liver of mice during the postnatal period. J. Exp. Zool. 2010, 313A; 209-217.
 • Majcherczak J., Rychlik B., Grzelak A., Grzmil P., Krasiński J., Pierzchalski P., Pulaski L., Bartosz G., Żołądź J.A. Effect of 5-week moderate intensity endurance training on the oxidative stress, muscle specific uncoupling protein (UCP3) and superoxide dismutase (SOD2) contents in Vastus Laeralis of young, healthy men. J Physiol Pharmacol 2010, 61; 743-751.
 • Lenartowicz M., Starzyński R., Wieczerzak K., Krzeptowski W., Lipieński P., Styrna J. Alterations in the expression of the Atp7a gene in the early postnatal development of the mosaic mutant mice (Atp7amo-ms) – an animal model for Menkes disease. Gene Expr Patterns 2011, 11; 41-47.
 • Grzmil P, Enkhbaatar Z, Gundsambuu B, Oidovsambuu O, Yalcin S, Wolf S, Engel W, Neesen J. Early embryonic lethality in gene trap mice with disruption of the Arfgef2 gene. Int. J. Dev. Biol. 2010, 54; 1259-1266.
 • Kotarska K., Lenartowicz M. Sperm migration and selection in the reproductive tract of female mice is mostly affected by male genotype. Folia Biol (Krakow) 2011, 59; 71-75.
 • Pośpiech E., Draus-Barini J., Kupiec T., Wojas-Pelc A., Branicki W. Gene – gene interactions contribute to eye colour varation in humans. J Hum Genet 2011, 56; 447-455
 • Branicki W. Portret przestępcy. Alma Mater 2011, 134-135; 20-21.
 • Branicki W., Liu F., van Duijn K., Draus-Barini J., Pośpiech E., Walsh S., Kupiec T., Wojas-Pelc A., Kayser M. Model – Based prediction of human hair color using DNA varaints. Hum. Genet 2010, 129; 443-454.
 • Branicki W. Dowód Nie Anonimowy. NIM 2011, nr 10; 10-11.
 • Gołas A. Mitochondrialny DNA w badaniach populacyjnych i archeogenetyce. Sprawozdania Archeologiczne 2010, 62; 9-33
 • Karczmarek K., Studencka M., Meinhardt A., Wieczerzak K., Thoms S., Engel W., Grzmil P. Overexpression of peroxisomal testis-specific 1 protein induces germ cell apoptosis and leads to infertility in male mice. Mol Biol Cell 2011, 22; 1766-1779
 • Lenartowicz M., Grzmil P., Shoukier M., Starzyński R., Marciniak M., Lipski P. Mutation in the CPC motif-containing 6th transmembrane domain affects intracellular localization, trafficking and copper transport efficiency of ATP7A protein in mosaic mutant mice-an animal model of Menkes disease. Metallomics 2012, 4; 197-204
 • Hejmej A., Kopera I., Kotula-Balak M., Lydka M., Lenartowicz M., Bilińska B. Are expression and localization of tight and adherent junction proteins in testes of adult boar affected by foetal and neonatal exposure to flutamide? Int J Androl 2012, 35; 340-352
 • Golas A., Lech T., Janula M., Bederska D., Lenartowicz M., Styrna J. Semen quality parameters and embryo lethality in mice deficient for Trp33 protein. Reprod Biol 2011, 11; 250 – 263.
 • Hoffmann S, Maro B, Kubiak JZ, Polanski Z. A Single Bivalent Efficiently Inhibits Cyclin B1 Degradation and Polar Body Extrusion in Mouse Oocytes Indicating Robust SAC during Female Meiosis I. PLoS ONE 2011,6: e27143.
 • Lech T., Golas A., Styrna J. Is p53 controlling spermatogenesis in male mice with the deletion on the Y chromosome? Zygote 2011, 1-6
 • Kotarska K., Lenartowicz M., Przybyło M., Golas A., Styrna J. Increased prostaglandin E2-EP2 signalling in cumulus Wells of female mice sired by males with the Y-chromosome long-arm deletion. Reprod Fertil Dev 2012, doi: 10.1071/RD12086
 • Kotarska K., Styrna J. Can the partial delection in the Y chromosome of male mice affect the reproductive efficiency of their daughters ? Syst Biol Reprod Med 2012, 58; 81-87.
 • Starzyński R.,Lenartowicz M., et al. Ferroportin expression in haem oxygenase 1-deficient mice. Biochem J. 2013, 449; 69-78.
 • Walsh S., Liu F., Wollstein A., Kovatsi L., Kosiniak-Kamysz A.,Branicki W., Kayser M. The HIrisPlex system for simultaneous prediction of hair and eye colour from DNA. Forensic Sci Int Genet 2013, 7; 98-115
 • Polański Z. Spindle assembly checkpoint regulation of chromosome segregation in mammalian oocytes. Reprod Fertil Dev 2012, doi: 10.1071/RD12145.
 • Grabowska I, Brzoska E, Gawrysiak A, Streminska W, Moraczewski J, Polanski Z, Hoser G, Kawiak J, Machaj EK, Pojda Z, Ciemerych MA. Restricted Myogenetic Potential of Mesenchymal Stroma Wells Isolated From Umbilical Cord. Cell Transplant 2012, 21; 1711-1726.
 • Jaglarz MK, Bazile F, Laskowska K, Polanski Z, Chesnel F, Borsuk E, Kloc M, Kubiak JZ. Association of TCTP with Centrosome and Microtubules. Biochem Res Int 2012, doi: 10.1155/2012/541906.
 • Hoffmann S., Król M.,Polański Z. Spindle assembly checkpoint-related meiotic defect in oocytes from LT/Sv mice has cytoplasmic origin and diminishes in older females. Reproduction 2012, 144; 331-338
 • Raimondi S, Gandini S, Fargnoli MC, Bagnardi V, Maisonneuve P, Specchia C, Kumar R, Nagore E, Han J, Hansson J, Kanetsky PA, Ghiorzo P, Gruis NA, Dwyer T, Blizzard L, Fernandez-de-Misa R, Branicki W, Debniak T, Morling N, Landi MT, Palmieri G, Ribas G, Stratigos A, Cornelius L, Motokawa T, Anno S, Helsing P, Wong TH, Autier P, García-Borrón JC, Little J, Newton-Bishop J, Sera F, Liu F, Kayser M, Nijsten T; GEM Study Group; on behalf of the M-SKIP Study Group. Melanocortin-1 receptor, skin cancer and phenotypic characteristics (M-SKIP) project: study design and methods for pooling results of genetic epidemiological studies. BMC Med Res Methodol 2012, 12; 116.
 • Pośpiech E, Draus-Barini J, Kupiec T, Wojas-Pelc A, Branicki W. Prediction of Eye Color from Genetic Data Using Bayesian Approach. J Forensic Sci. 2012, 57; 880-886.
 • Kosiniak-Kamysz A., Pośpiech E., Wojas-Pelc A.,Marcińska M.,Branicki W. Potential association of single nucleotide polymorphisms in pigmentation genes with the development of basal cell carcinoma. J. Dermatol. 2012, 39; 1-6
 • Hoffmann S., Tomasik G., Polański Z. DNA Methylation, Histone Modifications and Behaviour of AKAP95 during Mouse Oocyte Growth and Upon Nuclear Transfer of Foreingn Chromatin into Fully Grown Prophase Oocytes. Folia Biol. (Krakow) 2012, 60; 164-169
 • Lenartowicz M., Krzeptowski W., Koteja P., Chrząścik K., Birk Moller L. Prenatal Treatment of Mosaic Mice (Atp7a mo-ms)Morse Model for Menkes Disease, with Copper Combined by Dimethyldithiocarbamate (DMDTC) PLoS One. 2012, doi: 10.1371/journal.pone.0040400.
 • Polański Z, Homer H, Kubiak JZ. Cyclin B in mouse oocytes and embryos: importance for human reproduction and aneuploidy. Results Probl. Cell Differ. 2012, 55:69-91. doi: 10.1007/978-3-642-30406-4_4
 • Polanski Z, Kubiak JZ. Free-hand bisection of mouse oocytes and embryos. Methods Mol. Biol. 2013, 957: 255-265.

» Laboratoria

Pokój zabiegowy .......................................... +48 12 664 50 88

Pracownia .................................................... +48 12 664 ​50 80

Pracownia .................................................... +48 12 664 ​50 82

Pracownia .................................................... +48 12 664 ​50 83

Pracownia DNA ............................................ +48 12 664 ​50 78

​Pracownia histologiczna​ ............................... +48 12 664 ​50 81

» Współpraca naukowa

 • Instytut Genetyki Człowieka, Uniwersytet Georga Augusta, Getynga, Niemcy
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, PAN, Jabłonna
 • Zakład Fizjologii Mięśni, Instytut Fizjologii Człowieka, AWF, Kraków
 • Zakład Cytologii, Instytut Zoologii Uniwersytet Warszawski
 • Mitosis and Meiosis Group, Institute of Genetics and Development University of Rennes, Francja
 • Center for Applied Human Molecular Genetics, Department of Kennedy Centre, Glostrup, Dania
 • Opieka nad kierunkiem studiów biologia sądowa
 • Selvita spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14
 • Instytut Ekspertyz Sądowych - Kraków

» Granty badawcze (od roku 2000)

 • Wpływ chromosomów płci X i Y na oogenezę u myszy laboratoryjnej Mus musculus. Grant KBN (2001-2002) – grant promotorski
 • Analiza molekularna mutacji mosaic wywołującej zaburzenia metabolizmu miedzi u myszy. Wykorzystanie zmutowanych zwierząt jako modelu w celu określenia wpływu niedoboru tego pierwiastka na rozwój i funkcjonowanie układu rozrodczego. Grant KBN (2001 – 2004) – kierownik dr Małgorzata Lenartowicz
 • Analiza molekularna genu spermiogenezy u samców myszy z delecją w długim ramieniu chromosomu Y. Grant KBN (2002-2004) – kierownik prof. dr hab. Józefa Styrna
 • Reprogramming potential of immature oocytes. Grant Deutsche Forschungsgemeinschaft w ramach programu priorytetowego DFG 1109 "Embryonic and Tissue-Specific Stem Cells - Regenerative Systems for Cell and Tissue Repair" ( 2005-2007) – kierownik dr hab. Zbigniew Polanski (wspólnie z doktorem T. Hiiragi)
 • Poszukiwania genetycznych markerów wybranych cech fizjologicznych człowieka znajdujących zastosowanie w badaniach sądowych. (we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych) (2009-2012) kierownik dr hab. Wojciech Branicki
 • Zjawiska epigenetyczne w trakcie oogenezy, wczesnego rozwoju, oraz podczas transplantacji jąder obcych komórek do niedojrzałych oocytów myszy. Grant MNiSW (2009-2012) – kierownik dr hab. Zbigniew Polański
 • Samice myszy z niedrożną pochwą: histologia wybranych narządów, profil ekspresji genów movo1 i movo2 oraz wydajność zapłodnienia in vitro. Grant Juventus Plus (2011) kierownik dr Aniela Gołas
 • Ocena efektywności punktu kontrolnego wrzeciona (Spindle Assembly Checkpoit) podczas mejozy oocytów myszy. Grant NCN (2011-2014) kierownik dr hab. Zbigniew Polański
 • Zmiany epigenetyczne wpływające na jakość gamet u ssaków. Grant NCN (2011-2014) kierownik prof. dr hab. Józefa Styrna
 • Analiza podłoża molekularnego jasnokomórkowego raka nerki oraz rola genu MCPIP1 w nowotworzeniu (we współpracy z Wydziałem Biotechnologii, Biochemii i Biofizyki UJ i Centrum Onkologii w Krakowie). Grant NCN (2012-2014) kierownik dr hab. Wojciech Branicki
 • European Forensic Genetics Network of Excellence – EUROFORGEN-NoE (we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych) Grant 7PR UE (2012-2016) kierownik dr hab. Wojciech Branicki
 • Analiza wpływu zaburzeń metabolizmu miedzi na homeostazę żelaza u myszy w okresie postnatalnym: badania na mysich modelach choroby Menkesa i Wilsona. Grant NCN (2013-2015) kierownik dr hab. Małgorzata Lenartowicz

» Tematyka pracy magisterskich

Tematy prac magisterskich:

 1. Analiza ekspresji genów Atp7a i Atp7b u myszy traktowanych roztworem chlorku miedzi.
 2. Ekspresja genu i bialka ATP7A w gonadzie męskiej u myszy.
 3. Poszukiwanie nowych genów kontrolujących spermatogenezę u myszy.
 4. Analiza genów o zaburzonej ekspresji u niepłodnych samców myszy z linii z wielokrotnym nokautem.
 5. Wpływ brefeldyny na dojrzewanie mejotyczne oocytów myszy.
 6. Badania organizacji chromatyny w oocytach i jednokomórkowych zarodkach myszy.
 7. Wpływ wieku samicy na stan chromatyny w oocytach myszy.

Seminaria: Referowanie bieżących nowości naukowych z zakresu genetyki człowieka i genetyki zwierząt, biologii rozrodu zwierząt laboratoryjnych oraz mechanizmów ewolucji.

Wymagania: Znajomość języka angielskiego.

» Kursy

 • Genetyka – WBNZ475
 • Genetyka dla biotechnologów – WBNZ835
 • Genetyka zwierząt – WBNZ140
 • Genetyka człowieka – WBNZ137
 • Hodowla zwierząt laboratoryjnych (ssaki) – WBNZ339
 • Wybrane zagadnienia z genetyki w ramach kursu – Biologia rozwoju dla doktorantów
 • Wybrane zagadnienia z genetyki w ramach kursu Biologia L103 dla kierunku Ochrona Środowiska
 • Genetyka ogólna i weterynaryjna (wykłady i ćwiczenia) dla kierunku weterynaria Uniwersyteckiego Centrum medycyny weterynaryjnej
 • Seminaria z genetyki dla magistrantów IV i V roku
 • Opieka nad kierunkiem biologia sądowa wspólnie z Instytutem Ekspertyz Sądowych