Zakład Immunologii Ewolucyjnej

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Chadzińska

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor B, III piętro)

Telefon: +48 12 664 5068; Faks: +48 12 664 5101

E-mail: magdalena.chadzinska@uj.edu.pl

Aktualności

 

 

 

Więcej o nas

» Historia

Zakład Immunologii Ewolucyjnej Instytutu Zoologii powstał w roku 1992 z inicjatywy profesor dr hab. Barbary Płytycz. Początkowo, z Zakładu Anatomii Porównawczej wyodrębniona została niezależna jednostka naukowo-dydaktyczna o randze pracowni (1989), a następnie Zakładu Immunologii Ewolucyjnej.

Prof. dr hab. Barbra Płytycz kierowała Zakładem od momentu jego powstania do roku 2011, a obecnie Zakład prowadzi prof. dr hab. Magdalena Chadzińska.

» Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

prof. dr hab. Magdalena Chadzińska - profesor, kierownik Zakładu
pokój 3.126, telefon: +48 12 664 50 68
e-mail: magdalena.chadzinska@uj.edu.pl
Specjalność: immunobiologia
Zainteresowania badawcze: immunologia porównawcza, odporność ryb, neuroendokrynna regulacja reakcji odpornościowych, ewolucja cytokin, chemokin i ich receptorów, wpływ estrogenów i hormonalnie czynnych zanieczyszczeń środowiskowych (EDCs, ang. endocrine-disrupting compounds) na odporność, biologia neutrofili i makrofagów

 

 

dr hab. Joanna Homa - adiunkt

pokój 3.128, telefon: +48 12 664 50 69
e-mail: joanna.homa@uj.edu.pl
Specjalność: immunobiologia
Zainteresowania badawcze: odporność bezkręgowców, odpowiedź immunologiczna dżdżownic, mechanizmy obronne dżdżownic zaangażowane w odpowiedź na patogeny

 

 

dr Krzysztof Rakus - adiunkt
pokój 3.128, telefon: +48 12 664 50 21
e-mail: krzysztof.rakus@uj.edu.pl
Specjalność: immunobiologia
Zainteresowanie badawcze: odporność ryb, mechanizmy odporności wrodzonej ryb na zakażenia wirusowe, markery genetyczne związane z odpornością u ryb

 

 

» Pracownicy badawczy

 

dr Łukasz Pijanowski - asystent
pokój 3.17, telefon: +48 12 664 64 81
e-mail: lukasz.pijanowski@uj.edu.pl
Specjalność: immunobiologia
Zainteresowania badawcze: aktywacja odporności ryb podczas zakażenia, okołodobowa regulacja mechanizmów odpornościowych, oddziaływania pomiędzy układami: nerwowym, endokrynnym, odpornościowym i zegarem biologicznym, odpowiedź immunologiczna w czasie reakcji stresowej, udział chemokin i ich receptorów w procesie migracji neutrofili, neutrofilowe (NETs) i makrofagowe (METs) sieci zewnątrzkomórkowe u ryb zakażenia wirusowe, markery genetyczne związane z odpornością u ryb

 

 

» Pracownicy techniczni

mgr Emilia Knutelska - samodzielny biolog
pokój 3.124, telefon: +48 12 664 50 66
e-mail: e.knutelska@uj.edu.pl

 

 

Iwona Bodek - pracownik inżynieryjno-techniczny
pokój: 3.124, telefon: +48 12 664 50 66
e-mail: iwona.bodek@uj.edu.pl

 

» Doktoranci

mgr Magdalena Maciuszek

pokój 3.17, telefon: +48 12 664 64 81
email: magdalena.maciuszek@doctoral.uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze: interakcje układów neuroendokrynnego i odpornościowego, sezonowe zmiany odporności, wpływ estrogenów i środowiskowych związków hormonalnie czynnych (ang. endocrine disrupting compounds – EDC) oraz stresu na odporność ryb.

 

 

mgr Miriam Mojżesz
pokój 3.17, telefon: +48 12 664 64 76
e-mail: miriam.mojzesz@doctoral.uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze: mechanizmy odporności wrodzonej ryb na zakażenie wirusowe; badanie receptorów rozpoznających wirusowe kwasy nukleinowe

 

 

mgr Katarzyna Kłak
pokój 3.154, telefon: +48 12 664 60 00
e-mail: katarzyna.klak@doctoral.uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze: mechanizmy neuroendokrynnej regulacji odpowiedzi immunologicznej ryb, w tym redystrybucji neutrofili podczas stresu. Wykorzystanie danio pręgowanego jako organizmu modelowego w badaniach odpowiedzi immunologicznej.

» Działalność naukowo-badawcza

Tematyka badawcza

Nasze badania koncentrują się wokół mechanizmów odpowiedzialnych za inicjację i regulację przebiegu wrodzonej reakcji odpornościowej, w tym odczynu zapalnego. Prowadzimy je zarówno u zwierząt bezkręgowych (dżdżownice), dla których odpowiedź wrodzona jest jedynym mechanizmem reakcji na patogeny, u kręgowców zmiennocieplnych (ryby: karp, danio pręgowane) jak i u ssaków (myszy).

U dżdżownic badamy wpływ zakażeń bakteryjnych oraz czynników immunostymulujących (np. LPS, PMA) na organizm i komórki immunokompetentne (celomocyty) dżdżownic. Badamy zdolność tych komórek do tworzenia zewnątrzkomórkowych sieci, produkcji reaktywnych form tlenu, aktywacji układu profenoloksydazy oraz tworzenia „ciał brunatnych”. Współpracujemy także ściśle z innymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się badaniami reakcji odpornościowej pająków, owadów i mięczaków.

U ryb badamy przebieg reakcji odpornościowej w odpowiedzi na zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Zajmujemy się ewolucją cytokin/chemokin i ich receptorów a także receptorów rozpoznających wzorce molekularne patogenów – PRRs (ang. patogen recognition receptors). Badamy ewolucję powiązań pomiędzy układem odpornościowym a neuroendokrynnym (w tym udział estrogenów w regulacji przebiegu odczynu zapalnego).

Nasze badania na ssakach (model mysi) koncentrują się na mechanizmach reakcji zapalnych, zwłaszcza na roli neutrofili, makrofagów i płytek krwi w przebiegu sepsy. Prowadzimy także badania mające na celu poznanie udziału tych komórek w patologii towarzyszącej sepsie, w tym związanej z tworzeniem NET oraz mikro-zakrzepów. Badania z zastosowaniem mikroskopii konfokalnej in vivo (intravital microscopy) pozwalają nam na rejestrację procesów zachodzących w czasie rzeczywistym w naczyniach krwionośnych i ich dalszą analizę. Z kolei badania in vitro na liniach komórkowych i ex vivo na izolowanych komórkach umożliwiają nam szczegółowe poznanie zjawisk immunologicznych na poziomie komórki.

Metodyka badań z uwzględnieniem aparatury

Badania in vivo: indukowanie i monitorowanie przebiegu odczynu zapalnego, pobieranie komórek z ogniska zapalnego do badań ex vivo.

Poddawanie dżdżownic działaniu immunostymulantów lub metali ciężkich w glebie lub w testach bibułowych.

Badania ex vivo: określanie składu i stanu czynnościowego komórek immunokompetentnych kręgowców i bezkręgowców (cytometr przepływowy; magnetyczny sorter komórek; termocykler qRT-PCR, mikroskop fluorescencyjny; mikroskop konfokalny typu spinning disk; spektrofotometr; 48-dołkowa komora chemotaktyczna, zestaw do elektroforezy/zymografii, sprzęt do Western Blot, Dot Blot).

Badania in vitro komórek immunokompetentnych i linii komórkowych (komory z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki, wirówki, łaźnie wodne, sterylizatory, pH-metr; osmometr, mikroskop odwrócony).

Bieżące osiągnięcia

Odporność dżdżownic:

 • Wprowadzenie nowych metod badania celomocytów dżdżownic pod kątem testowania skażenia środowiska
 • Wykrywanie metalotioneiny w celomocytach dżdżownic jako wskaźnika skażenia metalami ciężkimi
 • Wykrycie zasobów ryboflawiny w chloragosomach chloragocytow/eleocytow dżdżownic i ustalanie fizjologicznej roli tego zjawiska w interakcjach żywiciel-pasożyt
 • Badania immunomodulacyjnej funkcji ryboflawiny w odporności wrodzonej
 • Wykrycie zdolności do tworzenia przez komórki immunokompetentne, celomocyty zewnątrzkomórkowych sieci

 

Odporność ryb:

 • Wykazanie zmian w ekspresji genów kodujących cytokiny i chemokiny CXC podczas odczynu zapalnego jamy otrzewnej karpia
 • Opisanie składu neutrofilowych (NET) i makrofagowych (MET) sieci zewnątrzkomórkowych oraz czynników regulujących powstawanie tych sieci u karpia
 • Zsekwencjonowanie genów kodujących receptory opioidowe, adrenergiczne i chemokinowy receptor CXCR3 karpia oraz wykazanie udziału opioidów, katecholamin i kortizolu w regulacji odporności ryb
 • Wykazanie obecności jądrowych (ER) i błonowych (GPER-1) receptorów estrogenowych oraz aromatazy w leukocytach karpia oraz wpływu estrogenów na aktywność tych komórek
 • Badanie mechanizmów gorączki behawioralnej u ryb.
 • Wprowadzenie modelu danio pręgowanego (Danio rerio) do badań nad odpornością przeciwwirusową u ryb

 

Członkowstwo w towarzystwach naukowych:

» Projekty badawcze

Projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

Zakończone:

 • Magdalena Chadzińska, Powiązania pomiędzy wrażliwością na stres a efektywnością reakcji odpornościowej u ryb. NCN, 5720/B/P01/2010/39, 2010-2013
 • Magdalena Kępka, Badania indukowanych melatoniną zmian w aktywności leukocytów karpia. NCN, Preludium 3, UMO-2012/05N/NZ6/00761, 2013-2016.
 • Elżbieta Kołaczkowska, Endothelial injury during sepsis: do NET-attached proteases participate in this process? Marie Curie Outgoing Fellowship, No. PIOF-GA-2010-273340, 2012-2014.
 • Barbara Płytycz, Porównanie procesu odbudowy celomocytów u wybranych gatunków Lumbricidae oraz udział układu odpornościowego dżdżownic w regeneracji segmentów ciała; zależność od wieku i modyfikacje pod wpływem stresu. NCN, Opus 4, UMO-2012/07/B/NZ4/01640, K/PBO/000178; 2013-2016.

 

W realizacji:

 • Magdalena Chadzińska, Jak estrogeny i EDC mogą wpływać na odporność? Zaangażowanie błonowych i jądrowych receptorów estrogenowych oraz aromatazy w regulację reakcji zapalnej u ryb. NCN, Opus 10, 2015/19/B/NZ6/00895, 2016-2019.

 • Elżbieta Kołaczkowska, Paradoks otyłości w sepsie: udział IL-33, elastazy neutrofilowej i neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NETs), NCN, Opus 8, 2014/15/B/NZ6/02519, 2015-2018.

 • Łukasz Pijanowski, Badania mechanizmów regulujących tworzenie zewnątrzkomórkowych sieci przez fagocyty karpia (Cyprinus carpio L). NCN, Preludium 5, 2013/09/N/NZ6/00649, 2014-2017.

 • Krzysztof Rakus, DExD/H-box RNA helikazy w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb. NCN, Sonata Bis 5, 2015/18/E/NZ6/00516, 2016-2021.

 • Joanna Homa, Znaczenie zewnątrzkomórkowych sieci w tworzeniu ciał brunatnych u dżdżownic. NCN, Miniatura 1, K/MNT/000027, 2017.

 • Barbara Płytycz, Rozróżnienie pomiędzy współistniejącymi zjawiskami hybrydyzacji oraz ułatwionego samozapłodnienia u blisko spokrewnionych modelowych gatunków dżdżownic, Eisenia andrei i E. fetida, szeroko stosowanych w biomedycynie i ekotoksykologii, NCN, Opuss 12, 2016/23/B/NZ8/00748, 2017-2020.

» Współpraca naukowa

Współpraca naukowa w kraju:

 

Współpraca międzynarodowa:

» Laboratoria

Metodyka badań z uwzględnieniem aparatury:

Badania in vivo: indukowanie i monitorowanie przebiegu odczynu zapalnego, pobieranie komórek z ogniska zapalnego do badań ex vivo.

Poddawanie dżdżownic działaniu immunostymulantów lub metali ciężkich w glebie lub w testach bibułowych.

Badania ex vivo: określanie składu i stanu czynnościowego komórek immunokompetentnych kręgowców i bezkręgowców (cytometr przepływowy; magnetyczny sorter komórek; termocykler qRT-PCR, mikroskop fluorescencyjny; mikroskop konfokalny typu spinning disk; spektrofotometr; 48-dołkowa komora chemotaktyczna, zestaw do elektroforezy/zymografii, sprzęt do Western Blot, Dot Blot)

Badania in vitro komórek immunokompetentnych i linii komórkowych (komory z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki, wirówki, łaźnie wodne, sterylizatory, pH-metr; osmometr, mikroskop odwrócony)  

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2020

Pijanowski L, Kemenade BMLV, Chadzinska M. Chemokine CXCb1 stimulates formation of NETs in trunk kidney neutrophils of common carp. Dev Comp Immunol. 2020; 103:103521. ​

2019

Maciuszek M, Rydz L, Świtakowska I, Verburg-van Kemenade BML, Chadzińska M. Effects of stress and cortisol on the polarization of carp macrophages. Fish Shellfish Immunol. 2019; 94:27-37.

Rakus K, Adamek M, Mojżesz M, Podlasz P, Chmielewska-Krzesińska M, Naumowicz K, Kasica-Jarosz N, Kłak K, Rakers S, Way K, Steinhagen D, Chadzińska M. Evaluation of zebrafish (Danio rerio) as an animal model for the viral infections of fish. J Fish Dis. 2019;42(6):923-934.

Pijanowski L, Verburg-van Kemenade BML, Chadzinska M. A role for CXC chemokines and their receptors in stress axis regulation of common carp. Gen Comp Endocrinol. 2019; 280:194-199. 

 

2018

Homa J, 2018. Earthworm coelomocyte extracellular traps - structural and functional similarities with neutrophil NETs. Cell Tissue Res. 371:407–414.

2017

Rakus K, Chadzińska M. 2017. Receptory rozpoznające wirusowe kwasy nukleinowe w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb. KOSMOS, 66: 609-621.

Rakus K., Ronsmans M., Forlenza M., Boutier M., Piazzon M.C, Jazowiecka-Rakus J., Gatherer D., Athanasiadis A., Farnir F., Davison A.J., Boudinot P., Michiels T., Wiegertjes G.F, Vanderplasschen A. 2017. Conserved fever pathways across vertebrates: a herpesvirus expressed decoy TNF-α receptor delays behavioral fever in fish. Cell Host Microbe. 21:244-253. doi: 10.1016/j.chom.2017.01.010.

Szwejser E, Verburg-van Kemenade BM, Maciuszek M, Chadzinska M. Estrogen-dependent seasonal adaptations in the immune response of fish. Horm Behav. 2017; 88:15-24.

Szwejser E, Maciuszek M, Casanova-Nakayama A, Segner H, Verburg-van Kemenade BML, Chadzinska M. A role for multiple estrogen receptors in immune regulation of common carp. Dev Comp Immunol. 2017; 66:61-72.

Szwejser E, Pijanowski L, Maciuszek M, Ptak A, Wartalski K, Duda M, Segner H, Verburg-van Kemenade BML, Chadzinska M. Stress differentially affects the systemic and leukocyte estrogen network in common carp. Fish Shellfish Immunol. 2017; 68:190-201.

Segner H, Verburg-van Kemenade BML, Chadzinska M. The immunomodulatory role of the hypothalamus-pituitary-gonad axis: Proximate mechanism for reproduction-immune trade offs? Dev Comp Immunol. 2017; 66:43-60.

Verburg-van Kemenade BML, Cohen N, Chadzinska M. Neuroendocrine-immune interaction: Evolutionarily conserved mechanisms that maintain allostasis in an ever-changing environment. Dev Comp Immunol. 2017; 66:2-23.

 

2016

Homa J, Stalmach M, Wilczek G, Kolaczkowska E. 2016. Effective activation of antioxidant system by immune-relevant factors reversely correlates with apoptosis of Eisenia andrei coelomocytes. J Comp Physiol B. 186(4):417-30. doi: 10.1007/s00360-016-0973-5.

Homa J, Stürzenbaum SR, Kolaczkowska E. 2016. Metallothionein 2 and Heat Shock Protein 72 protect Allolobophora chlorotica from cadmium but not nickel or copper exposure: body malformation and coelomocyte functioning. Arch Environ Contam Toxicol. 71(2):267-77. doi: 10.1007/s00244-016-0276-6.

Homa J, Ortmann W, Kolaczkowska E. 2016. Conservative mechanisms of Extracellular Trap formation by Annelida Eisenia andrei: serine protease activity requirement. PLoS One. 11(7):e0159031. doi: 10.1371/journal.pone.0159031. 

Szwejser E, Maciuszek M, Casanova-Nakayama A, Segner H, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. 2016. A role for multiple estrogen receptors in immune regulation of common carp. Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2016.04.003

Segner H, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. 2016. The immunomodulatory role of the hypothalamus-pituitary-gonad axis: Proximate mechanism for reproduction-immune trade offs? Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2016.07.004.

Verburg-van Kemenade BM, Cohen N, Chadzinska M. 2016. Neuroendocrine-immune interaction: Evolutionarily conserved mechanisms that maintain allostasis in an ever-changing environment. Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2016.05.015.

Matejko S, Pocheć E, Homa J, 2016. Dżdżownice jako źródło biologicznie aktywnych cząsteczek – właściwości przeciwnowotworowe białek dżdżownic. Kosmos, 65:23-32.

Banaś J, Homa J, 2016. Układ profenoloksydazy (pro-PO) u zwierząt bezkręgowych – mechanizm wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Kosmos, 65:33-41.

Rakus K, Ronsmans M, Vanderplasschen A. 2016. Behavioral fever in ectothermic vertebrates. Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2016.06.027.

2015

Homa J, Rorat A, Kruk J, Cocquerelle C, Plytycz B, Vandenbulcke F. 2015. Dermal exposure of Eisenia andrei earthworms: Effects of heavy metals on metallothionein and phytochelatin synthase gene expressions in coelomocytes. Environ Toxicol Chem. 34(6):1397-404. doi: 10.1002/etc.2944.2015

Kepka M, Szwejser E, Pijanowski L, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. 2015. A role for melatonin in maintaining the pro- and anti-inflammatory balance by influencing leukocyte migration and apoptosis in carp. Dev Comp Immunol. 53(1):179-90. doi: 10.1016/j.dci.2015.07.011.

Kus K, Rakus K, Boutier M, Tsigkri T, Gabriel L, Vanderplasschen A, Athanasiadis A. 2015. The structure of the cyprinid herpesvirus 3 ORF112-Zα/Z-DNA complex reveals a mechanism of nucleic acids recognition conserved with E3L, a Poxvirus inhibitor of interferon response. J Biol Chem. 290:30713-30725. doi: 10.1074/jbc.M115.679407.

Piazzon MC, Wentzel AS, Tijhaar EJ, Rakus KŁ, Vanderplasschen A, Wiegertjes G, Forlenza M. 2015. Cyprinid herpesvirus 3 Il10 inhibits inflammatory activities of carp macrophages and promotes proliferation of Igm+ B cells and memory T cells in a manner similar to carp Il10. J Immunol. 195:3694-3704. doi: 10.4049/jimmunol.1500926.

Boutier M, Ronsmans M, Ouyang P, Fournier G, Reschner A, Rakus K, Wilkie GS, Farnir F, Bayrou C, Lieffrig F, Li H, Desmecht D, Davison AJ, Vanderplasschen A. 2015. Rational development of an attenuated recombinant cyprinid herpesvirus 3 vaccine using prokaryotic mutagenesis and in vivo bioluminescent imaging. PLoS Pathogens. 11:e1004690. doi: 10.1371/journal.ppat.1004690.

Kolaczkowska E, Jenne CN, Surewaard BG, Thanabalasuriar A, Lee WY, Sanz MJ, Mowen K, Opdenakker G, Kubes P. Molecular mechanisms of NET formation and degradation revealed by intravital imaging in the liver vasculature. Nat Commun. 2015; 6:6673. doi: 10.1038/ncomms7673. (IF=11.329)

Slaba I, Wang J, Kolaczkowska E, McDonald B, Lee WY, Kubes P. Imaging the dynamic platelet-neutrophil response in sterile liver injury and repair in mice. Hepatology. 2015; 62:1593-605. doi: 10.1002/hep.28003. (IF=11.711)

Dal-Secco D, Wang J, Zeng Z, Kolaczkowska E, Wong CH, Petri B, Ransohoff RM, Charo IF, Jenne CN, Kubes P. A dynamic spectrum of monocytes arising from the in situ reprogramming of CCR2+ monocytes at a site of sterile injury. J Exp Med. 2015; 212:447-56. doi: 10.1084/jem.20141539. (IF=11.240)

Scislowska-Czarnecka A, Szmigiel D, Genet M, Dupont-Gillain C, Pamula E, Kolaczkowska E. Oxygen plasma surface modification augments poly(L-lactide-co-glycolide) cytocompatibility toward osteoblasts and minimizes immune activation of macrophages. J Biomed Mater Res A. 2015; 103:3965-77. doi: 10.1002/jbm.a.35509. (IF= 3.263)

Pijanowski L, Verburg-van Kemenade BM, Irnazarow I, Chadzinska M. Stress-induced adaptation of neutrophilic granulocyte activity in K and R3 carp lines. Fish Shellfish Immunol. 2015; 47(2):886-92.

Pijanowski L, Jurecka P, Irnazarow I, Kepka M, Szwejser E, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. Activity of the hypothalamus-pituitary-interrenal axis (HPI axis) and immune response in carp lines with different susceptibility to disease. Fish Physiol Biochem. 2015; 41(5):1261-78.

Pijanowski L, Scheer M, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. Production of inflammatory mediators and extracellular traps by carp macrophages and neutrophils in response to lipopolysaccharide and/or interferon-γ2. Fish Shellfish Immunol. 2015; 42(2):473-82.

Boutier M, Ronsmans M, Rakus K, Jazowiecka-Rakus J, Vancsok C, Morvan L, Peñaranda MM, Stone DM, Way K, van Beurden SJ, Davison AJ, Vanderplasschen A. 2015. Cyprinid herpesvirus 3: an archetype of fish alloherpesviruses. Adv Virus Res. 93:161-256. doi: 10.1016/bs.aivir.2015.03.001.

2014

Chadzinska M, Golbach L, Pijanowski L, Scheer M, Verburg-van Kemenade BM. 2014. Characterization and expression analysis of an interferon-γ2 induced chemokine receptor CXCR3 in common carp (Cyprinus carpio L.). Dev Comp Immunol. 47(1):68-76. doi: 10.1016/j.dci.2014.07.008.

Kepka M, Verburg-van Kemenade BM, Homa J, Chadzinska M. 2014. Mechanisms involved in apoptosis of carp leukocytes upon in vitro and in vivo immunostimulation. Fish Shellfish Immunol. 2014 Aug;39(2):386-95. doi: 10.1016/j.fsi.2014.05.041.

Li S, Pettersson US, Hoorelbeke B, Kolaczkowska E, Schelfhout K, Martens E, Kubes P, Van Damme J, Phillipson M, Opdenakker G. Interference with glycosaminoglycan-chemokine interactions with a probe to alter leukocyte recruitment and inflammation in vivo. PLoS One. 2014; 9(8):e104107. doi: 10.1371/journal.pone.0104107. (IF= 3.234)

Ouyang P*, Rakus K*, van Beurden SJ, Westphal AH, Davison AJ, Gatherer D, Vanderplasschen A. 2014. IL-10 encoded by viruses: a remarkable example of independent acquisition of a cellular gene by viruses and its subsequent evolution in the viral genome. J Gen Virol. 95:245-262. (* equal contribution). doi: 10.1099/vir.0.058966-0.

2013

Homa J, Zorska A, Wesolowski D, Chadzinska M. 2013. Dermal exposure to immunostimulants induces changes in activity and proliferation of coelomocytes of Eisenia andrei. J Comp Physiol B. 183(3):313-22. doi: 10.1007/s00360-012-0710-7.

Pijanowski L, Golbach L, Kolaczkowska E, Scheer M, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. 2013. Carp neutrophilic granulocytes form extracellular traps via ROS-dependent and independent pathways. Fish Shellfish Immunol. 34(5):1244-52. doi: 10.1016/j.fsi.2013.02.010. 

Ouyang P, Rakus K, Boutier M, Reschner A, Leroy B, Ronsmans M, Fournier G, Scohy S, Costes B, Wattiez R, Vanderplasschen A. 2013. The IL-10 homologue encoded by cyprinid herpesvirus 3 is essential neither for viral replication in vitro nor for virulence in vivo. Vet Res. 44:53. doi: 10.1186/1297-9716-44-53.

Rakus K, Ouyang P, Boutier M, Ronsmans M, Reschner A, Vancsok C, Jazowiecka-Rakus J, Vanderplasschen A. 2013. Cyprinid herpesvirus 3: an interesting virus for applied and fundamental research. Vet Res. 44:85. doi: 10.1186/1297-9716-44-85.

Kolaczkowska E, Kubes P. 2013. Neutrophil recruitment and function in health and inflammation. Nat Rev Immunol. 13:159-75. doi: 10.1038/nri3399.

Verburg-van Kemenade BM, Van der Aa LM, Chadzinska M. 2013. Neuroendocrine-immune interaction: regulation of inflammation via G-protein coupled receptors. Gen Comp Endocrinol. 188:94-101.

2012

Rakus KŁ, Irnazarow I, Adamek M, Palmeira L, Kawana Y, Hirono I, Kondo H, Matras M, Steinhagen D, Flasz B, Brogden G, Vanderplasschen A, Aoki T. 2012. Gene expression analysis of common carp (Cyprinus carpio L.) lines during Cyprinid herpesvirus 3 infection yields insights into differential immune responses. Dev Comp Immunol. 37:65-76. doi: 10.1016/j.dci.2011.12.006.

Kolaczkowska E, Kubes P. 2012. Phagocytes & granulocytes. Angiogenic neutrophils: a novel subpopulation paradigm. Blood;120:4455-7. doi: 10.1182/blood-2012-09-457226. 

» Doniesienia zjazdowe

W budowie...

» Tematyka prac magisterskich i licencjackich

Tematyka prac magisterskich:

prof. dr hab. M. Chadzińska – badania wpływu hormonów na odporność wrodzoną ryb. Udział i wzajemne interakcje jądrowych i błonowych receptorów dla hormonów w procesie immunoregulacji. Polaryzacja makrofagów ryb - wpływ chemokin CXC i inreferonu gamma (IFN-gamma) oraz hormonów sterydowych.

dr hab. Joanna Homa – badania mechanizmów związanych z eliminacją patogenów przez celomocyty dżdżownic, w tym udział zewnątrzkomórkowych sieci (ET). Badania układu odpornościowego dżdżownic w odpowiedzi na biologiczne i środowiskowe czynniki.

dr Krzysztof Rakus – badanie roli nowych receptorów rozpoznających wirusowe kwasy nukleinowe w aktywacji interferonów typu I u ryb. Zastosowanie organizmu modelowego danio pręgowany (Danio rerio) w badaniach nad odpornością przeciwwirusową u ryb.

Wymagania stawiane studentom chcącym realizować prace magisterskie w Zakładzie: Zainteresowanie immunologią. Zaliczenie kursów: Immunologia, Immunobiologia porównawcza – aspekty ewolucyjne, Techniki immunobiologiczne, Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology. Co najmniej bierna znajomość języka angielskiego.

 

Tematyka prac licencjackich:

prof. dr hab. M. Chadzińska – głównie prace teoretyczne na temat: i) oddziaływań pomiędzy układem odpornościowym a neuroendokrynnym, ii) udziału komponenty immunologicznej w chorobach układu nerwowego i endokrynnego, iii) ewolucji odporności ze szczególnym uwzględnieniem cytokin pro-zaplanych i chemokin

dr hab. Joanna Homa – prace teoretyczne na temat: i) ewolucyjnych aspektów odporności w odniesieniu do organizmów bezkręgowych, ii) wpływ stresu na układ odpornościowy bezkręgowców

dr Krzysztof Rakus – głównie prace teoretyczne na temat: i) ewolucji odpowiedzi immunologicznej na zakażenia wirusowe i bakteryjne (głównie ryby), ii) zastosowania danio pręgowanego (Danio rerio) jako modelu w badaniach nad odpornością ryb, iii) oddziaływania gospodarz-patogen.

 

Seminaria i proseminaria: Wybrane zagadnienia z immunobiologii (referaty uczestników - przegląd literatury i/lub prezentacja własnych osiągnięć).

 

Przykładowe tematy prac licencjackich (z ostatnich lat)

Opiekun: prof. dr hab. Magdalena Chadzińska

 • Czy cytokiny regulują nasz sen?
 • Immunologiczne podłoże choroby Parkinsona
 • Jak hormony tarczycy wpływają na odporność?
 • Jak hormony sterydowe regulują odporność – rola receptorów błonowych i cytoplazmatycznych.
 • Zależność między funkcjonowaniem układu odpornościowego a zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Opiekun: dr hab. Joanna Homa

 • Układ profenoloksydazy u zwierząt bezkręgowych
 • Przeciwnowotworowe właściwości białek dżdżownic
 • Rola metalotionein w regulacji metali ciężkich w organizmach dżdżownic
 • Katastrofa mitotyczna, inny rodzaj śmierci komórki
 • Rola kinaz MAP w odpornosci bezkręgowców na przykładzie Caenorhabditis elegans

Opiekun: dr Krzysztof Rakus

 • Edycja genów z wykorzystaniem techniki CRISPR-Cas9
 • Rola interferonów typu I w odpowiedzi przeciwwirusowej

 

Przykładowe tematy prac magisterskich (z ostatnich lat):

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Chadzińska

 • Badania wpływu chemokin CXC i interferonu gamma na aktywność granulocytów karpia
 • Badania roli receptora chemokinowego CXCR3 w odporności wrodzonej karpia
 • Badania ekspresji receptorów estrogenowych w narządach limfatycznych i leukocytach karpi

 

Promotor: dr hab. Joanna Homa

 • Badania aktywacji układu profenoloksydazy u dżdżownic
 • Dżdżownice jako źródło aktywnych biologicznie cząsteczek – badania przeciwnowotworowych właściwości płynu celomatycznego
 • Wpływ stresu oksydacyjnego na celomocyty dżdżownic
 • Badania tworzenia sieci zewnątrzkomórkowych przez celomocyty dżdżownic
 • Zewnątrzkomórkowe sieci celomocytów dżdżownic, a formowanie ciał brunatnych

 

Promotor: dr Krzysztof Rakus

 • Badanie aktywności DExD/H-box RNA helikaz oraz interferonów typu I podczas zakażenia linii komórkowej ZF4 danio pręgowanego wirusem SVCV

» Kursy

OBOWIĄZKOWE

 • Immunologia WBNZ-662
 • Immunologia WBNZ-975-IK
 • Neuroimmunologia WBl-IZ-NE/092
 • Podstawy immunologii z wprowadzeniem do neuroimmunologii WBL-IZ-NE/086
 • Biologia I WCh-OLo103A-12
 • Sygnalizacja komórkowa WBNZ-951
 • Mikrobiologia z elementami immunologii WCh-ML-O202-18

 

DO WYBORU

 • Techniki immunobiologiczne WBNZ-676
 • Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology WBNZ-487-E
 • Immunobiologia porównawcza WBNZ-487-2
 • Immunologia WFAIS.IF-F013.0
 • Biologia rozwoju WB.SD-06
 • Postępy Biologii Komórki WB.SD-10
 • Biomedical research methods: from antigen to antibody and beyond WB.SD.E-6

 

» Stypendia/staże badawcze/nagrody

Wyróżnienia, nagrody, patenty (ostatnie 5 lat)

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę dokrorską (2017): "Badania wpływu immunostymulacji i stresu na aktywność fagocytów karpia (Cyprinus carpio L.)"
  dr Łukasz Pijanowski (promotor: prof. dr hab. Magdalena Chadzińska)

 • Patent na wynalazek pt. „Kompozycja farmaceutyczna do stosowania w leczeniu lub profilaktyce ryb”, twórcy: dr Wojciech Górecki, dr hab. Wojciech Fiałkowski, dr Łukasz Pijanowski, dr Monika Komorowska

 • Brązowy medal przyznany podczas „114 Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2015” za wynalazek pt. „Kompozycja farmaceutyczna do stosowania w leczeniu lub profilaktyce ryb”, Paryż, Francja, 2015, dr Wojciech Górecki, dr hab. Wojciech Fiałkowski, dr Łukasz Pijanowski, dr Monika Komorowska

 • Nagroda im. Wacława Mayzla za najlepszy artykuł przeglądowy opublikowany na łamach Postępów Biologii Komórki w roku 2011, „NET, czyli zewnątrzkomórkowe sieci uwalniane przez neutrofile jako nowy sposób walki z patogenami” dr Łukasz Pijanowski, dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, prof. dr hab. Magdalena Chadzińska

 

Stypendia/staże badawcze (ostatnie 5 lat)

 • Elżbieta Kołaczkowska – stypendium podoktorskie Marie Curie z EU na Uniwersytecie w Calgary (Kanada) w Department of Physiology and Pharmacology (Prof. Paul Kubes); Immunology Research Group; Calvin, Phoebe & Joan Snyder Institute of Infection, Immunity and Inflammation; (2 lata; styczeń 2012- grudzień 2013) i w Zakładzie Immunobiologii (Prof. Ghislain Opdenakker), Rega Institute for Medical Research; University of Leuven, Belgia (rok, 2013-2014) – finasnowanie z FP-7, PIOF-GA-2010-273340
 • Krzysztof Rakus – Staż podoktorski w Laboratory of Immunology-Vaccinology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Liège, Belgia (5 lat; 2010-2015).