Zakład Antropologii

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Adres: Instytut Zoologii, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor A, II piętro, pokój 2.11)

Telefon: +48 12 664 5023; Faks: +48 12 664 5101 (sekretariat); E-mail: krzysztof.szostek@uj.edu.pl

Aktualności

...

Więcej o nas

» Historia

Na stuletnią historię Katedry Antropologii UJ warto popatrzeć przez pryzmat osobowości i osiągnięć jej kierowników. Pojawienie się antropologii we Wszechnicy Jagiellońskiej nie było niespodziewane. Mianowicie już w latach 1786-1787 w Wilnie antropologię do swoich wykładów z zoologii wprowadził Jan Jerzy Forster, a w ślad za nim na początku XIX wieku o antropologii mawiał filozof Józef Gołuchowski oraz fizjolog Michał Homolnicki. Historia antropologii w Polsce, a także samym Uniwersytecie Jagiellońskim sięga natomiast roku 1856, kiedy to Józef Majer (1808-1899) profesor fizjologii na Wydziale Lekarskim tego uniwersytetu rozpoczął wykłady antropologii. Współpracował z Izydorem Kopernickim (1825-1891) lekarzem, anatomem, antropologiem, archeologiem. Obydwaj pozostawali pod wpływem światowej sławy francuskiego anatoma, chirurga a przede wszystkim antropologa- Paula Broca. Wszechstronność prowadzonych badań nad czaszkami, a także zainteresowanie materiałami osteologicznymi zaowocowały zgromadzeniem zbiorów kraniologicznych ofiarowanych za życia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Jednak z braku miejsca dar początkowo nie został przyjęty. Na skutek wieloletnich starań Wydziałów: Lekarskiego i Filozoficznego 12 września 1908 roku podpisano dekret nominacyjny na mocy którego została otwarta pierwsza w Polsce Katedra Antropologii w Uniwersytecie. Jednak nie była to pierwsza w Polsce Pracownia Antropologiczna. Jako, że otwarto Katedrę z Zakładem, od tego czasu określeń „Katedra" i „Zakład" używano zamiennie. Powołany dekretem pierwszy kierownik Katedry, prof. Julian Talko-Hryncewicz lekarz, antropolog, badacz terenowy, w pierwszych dniach listopada 1911 roku wygłosił wykład inauguracyjny z okazji otwarcia nowego Zakładu. Dopiero w trzy lata po utworzeniu Zakładu Antropologii, mieszczącego się wówczas w Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej, prof. Talko-Hryncewicz przejął całość zbiorów z depozytu Polskiej Akademii Umiejętności. Stały się one zalążkiem zbiorów Muzeum Antropologicznego, latami powiększanych dzięki kolejnym darom następujących po sobie kierowników. J. Talko-Hryncewicz kontynuował po swoim poprzedniku wykłady z antropologii zaznajamiając słuchaczy co roku z innym działem. Lata 1912-1914 (aż do roku 1931) obfitowały w gromadzenie zbiorów osteologicznych z terenu Krakowa (Wawel, ul. Kopernika, cmentarze przy kościele Mariackim, placu Szczepańskim, Ariańskim, Wszystkich Świętych, Św. Floriana). W roku 1933 nominację na kierownika Katedry otrzymał prof. Kazimierz Stołyhwo - twórca pierwszej w Polsce Pracowni Antropologicznej. Ukierunkowanie badawcze, a także uczestnictwo w europejskich i światowych gremiach uczonych przyczyniły się do bliższego określenia miejsca form neandertalskich w rodowodzie człowieka, stworzenia podwalin metody przekrojów korelacyjnych oraz propagowania antropologii na forum światowym. W czasie drugiej wojny światowej, począwszy od roku 1940, po przejęciu Zakładu przez Institut für Deutsche Ostarbeit, zbiory osteologiczne zostały częściowo zniweczone (szkielety postkranialne zostały oddzielone od sygnowanych numerami czaszek). W latach 1960-1964 kierownictwo nad Zakładem objęła Eugenia Stołyhwo. W oparciu o badania tempa rozwojowego dzieci, wdrożyła i dowiodła istnienie pojęcia wieku kobiet optymalnego dla posiadania potomstwa. Stosunkowo niezbyt licznie udokumentowanym faktem było zainicjowanie przez nią przeprowadzania w Polsce ekspertyz sądowych w sprawach o ustalenie ojcostwa. Gdy w roku 1963 w Uniwersytecie Jagiellońskim Katedry zostały zlikwidowane, oficjalną nazwą został Zakład Antropologii. Kolejną datą wpisującą się w historię Zakładu był rok 1964 wyznaczający przeprowadzkę do nowego gmachu mieszczącego się przy ul. Romana Ingardena 6. Rok różniej kierownictwo Zakładu przejął prof. Bronisław Jasicki, który jako młody asystent uczestniczył w gromadzeniu materiałów kostnych z terenu Krakowa. Zwieńczeniem wieloletnich badań dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Żywiecczyzny była publikacja „Dziecko Żywieckie" zadedykowana ówczesnemu kierownikowi Zakładu i projektodawcy analiz. Kolejnym kierownikiem Zakładu został w roku 1976 prof. Paweł Sikora, który w rozprawie habilitacyjnej dokonał spostrzeżenia, że w procesie ontogenezy puszki mózgowej obserwowany jest kierunek zmian przeciwny do tych, jakie zaszły w filogenezie. W latach 70 i 80 XX wieku dzięki współpracy Zakładu z ośrodkiem antropologicznym w Bratysławie organizowane były odbywające się co dwa lata Sympozja Karpackie poświęcone tematyce badań o szerokim zasięgu. W roku 1988 z okazji 80-lecia Zakładu Antropologii UJ na wniosek bratysławskich antropologów Zakład został odznaczony brązowym medalem Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu im. Jan Amosa Komeńskego w Bratysławie. W roku 1982 kierownictwo Zakładu przejął po przejściu prof. na emeryturę jego doktorant, wówczas już dr hab. Krzysztof Kaczanowski, od początku systematycznie angażujący się w badania terenowe, jak również podejmujący się opracowań serii szkieletowych. Uczestniczył w pracach wykopaliskowych na Wawelu, w tym jako współautor opracowania szczątków kostnych Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, w kościołach św. Marka i św. Mikołaja oraz wielu innych stanowiskach. Prof. Kaczanowski prowadził wykłady z zakresu antropologii nie zawężając ich tylko do Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2007 podczas inauguracji 664. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim prof. Krzysztof Kaczanowski wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa". Profesor przeszedł na emeryturę w 2008 roku a kierownictwo Zakładu w październiku tego samego roku objął dr hab. Henryk Głąb przejmując równocześnie kontynuowane przez Jego poprzedników a trwające do dziś prowadzenie wiodącego dla Zakładu wykładu z Antropologii. Angażujący się w działalność naukową główny wykonawca wielu projektów badawczych, biorący udział w interdyscyplinarnych wyprawach naukowo-badawczych na Spitsbergen, a także współorganizator dwóch wypraw naukowych do Buriacji oraz autor licznych publikacji. W roku 2011 Zakład Antropologii został przeniesiony do nowego budynku Instytutu Zoologii będącego częścią Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowoczesne laboratoria oraz sale dydaktyczne stworzyły większe możliwości działalności Zakładu Antropologii. Aktualnie od listopada 2014 roku kierownikiem Zakładu jest Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz przewodniczący oddziału w Krakowie. Autor wielu publikacji we wiodących czasopismach naukowych, realizujący projekty badawcze, odznaczający się licznymi nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi między innymi przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność naukową.

» Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Elżbieta Haduch - profesor nadzwyczajny

pokój 2.30, telefon: +48 12 664 5024

e-mail: elzbieta.haduch@uj.edu.pl

Studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Biologia o specjalności antropologia ukończyła w 1972 roku. W tym samym roku podjęła zatrudnienie w Zakładzie Antropologii. Efektem kolejnych lat pracy naukowej było uzyskanie w 1977 roku tytułu doktora nauk biologicznych, a następnie w roku 1998 tytułu doktora habilitowanego nauk biologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W całkowitym dorobku naukowym Prof. Elżbiety Haduch znajduje się ponad 80 publikacji. Od 2004 roku Profesor jest członkiem Komisji Archeologicznej PAN oraz członkiem Komitetu Antropologii PAN, natomiast od roku 2011 członkiem Komisji Antropologicznej PAU. Już od roku 1972 angażowała się do pracy jako członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Początkowo jako sekretarz Oddziału Krakowskiego, w kolejnych latach jako członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTA, oraz przewodnicząca oddziału Krakowskiego PTA (2003-2012). Od roku 2007 do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Szczególne zasługi Profesor Elżbiety Haduch dla oświaty zostały nagrodzone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Tematyka badawcza: biologia populacji pradziejowych, paleopatologia, odontologia

 

dr hab. Henryk Głąb

pokój 2.12, telefon: +48 12 664 5070

e-mail: henryk.glab@uj.edu.pl

Dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność naukową rozpoczął już w 1976 roku, kiedy został zatrudniony na etacie asystenta stażysty w Zakładzie Antropologii. W 1977 roku obronił pracę magisterską wykonaną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, której tematem był „Rozwój kości czołowej w filo- i ontogenezie". W tym samym roku został zatrudniony na etacie asystenta w Zakładzie Antropologii. Rok 1983 zaowocował obronioną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi rozprawą doktorską pt.„Zmienność ewolucyjna rozmiarów otworu potylicznego wielkiego u Naczelnych". Lata 1984-1994 związane były z pracą na stanowisku starszego specjalisty, a następnie od roku 1994 na etacie adiunkta Zakładu Antropologii. Działalność naukowa została wyróżniona już w 1984 roku przez II Wydział PAN za pracę nad rozwojem biologicznym populacji śląskiej, a także otrzymaniem pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Antropologicznego podczas Konferencji Naukowej "Człowiek – Natura - Kultura" odbywającej się w Krakowie w 1994 r. Wieloletnie badania naukowe po raz kolejny zostały docenione otrzymaniem nagrody II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 1997). Późniejszymi sukcesami było dwukrotne otrzymanie nagrody w Konkursie Towarzystwa Asystentów UJ na Najlepszą Pracę Naukową (1993, 2003). Rezultatem wieloletniej pracy badawczej było uzyskanie w 2008 roku tytułu doktora habilitowanego nauk biologicznych za pracę pt. „Biologia historycznych grup ludzkich w świetle analiz fizykochemicznych zębów" wykonaną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W działalności naukowej dr hab. Henryka Głąba zaznacza się przewodniczenie międzynarodowym oraz ogólnopolskim sesjom konferencyjnym, organizacja sympozjów a także wielokrotny udział w konferencjach i zjazdach krajowych oraz zagranicznych, podczas których przedstawiane były zarówno wykłady jak i prezentacje posterowe. Dr hab. H. Głąb czterokrotnie uczestniczył w interdyscyplinarnych wyprawach naukowo-badawczych na Spitsbergen (1983,1984,1989,1998) oraz był współorganizatorem dwóch wypraw naukowych do Buriacji (1999,2000). Przez wiele lat angażował się w organizację nauki będąc opiekunem Koła Naukowego Antropologów na Uniwersytecie Jagiellońskim(1981-1987), dwukrotnym wiceprezesem, skarbnikiem i Prezesem Towarzystwa Asystentów UJ (1997-2000), Członkiem z wyboru Komitetu Antropologicznego PAN, (2000-2002), oraz Wice Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (2007-2011). Działalność naukową dopełniała przynależność do rad redakcyjnych czasopism naukowych „Zmienność Biologiczna Człowieka", „Synapsa", „Seminaria Antropologiczne". Całkowity dorobek naukowy dr hab. Henryka Głąba stanowi ponad 80 publikacji oraz 43 doniesienia konferencyjne.

Tematyka badawcza: biologia populacji historycznych, prymatologia, ewolucja mózgu

 

prof. dr hab. Krzysztof Szostek

pokój 2.34, telefon: +48 12 664 5023

e-mail: krzysztof.szostek@uj.edu.pl

Kierownik Zakładu Antropologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od listopada 2014 roku. Od 1998 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta. Pracę w Zakładzie rozpoczął już w grudniu 1992 roku na stanowisku asystenta. Pracę magisterską pt. „Zawartość metali ciężkich w stałych zębach populacji Polski Południowej" wykonaną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką Prof. dr hab. Krzysztofa Kaczanowskiego obronił w roku 1990. W rok później praca została wyróżniona w Konkursie Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Leśnych na Najlepszą Pracę Magisterską (Warszawa 1991). Podczas Konferencji Naukowej "Człowiek – Natura - Kultura" odbywającej się w Krakowie w 1994 roku otrzymał pierwszą nagrodę Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Kolejnym sukcesem była obroniona w 1996 roku praca doktorska pt. "Wieloczynnikowa analiza poziomów pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów stałych człowieka" przygotowana również w murach Wydziału i pod nadzorem Prof. dr hab. K. Kaczanowskiego. W roku kolejnym dr Krzysztofowi Szostkowi została przyznana nagroda II stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego za badania naukowe (Kraków, 1997). Kolejne osiągnięcia znalazły swój wyraz w przyznanym w roku 2000 stypendium naukowym im. Krzyżanowskiego UJ, Fundacji Kulturalnej Pruszyńskich w Księstwie Lichtenstein oraz otrzymanej nagrodzie w Konkursie na Najlepszą Pracę Naukową Towarzystwa Asystentów UJ (2002r.). Rezultatem wieloletniej pracy badawczej było uzyskanie w roku 2007 tytułu doktora habilitowanego nauk biologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie nagrodzonej przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego rozprawy habilitacyjnej pt. „Rekonstrukcja ogólnego stanu biologicznego historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich na podstawie analiz makro i mikroelementów w materiale odontologicznym''. Kolejne dwie nagrody Rektora zostały przyznane w roku 2011 oraz 2012. Odpowiednio była to Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność organizacyjną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Zwieńczeniem pracy naukowej jest uzyskany tytuł Profesora nauk biologicznych z dniem 4marca 2015 roku. Dorobek naukowy Profesora to ponad 140 publikacji i liczne doniesienia konferencyjne.

Tematyka badawcza: badania izotopowe historycznych i przedhistorycznych populacji ludzkich, rekonstrukcja paleodiety i migracji, histomorfometria

 

dr hab. Iwona Wronka - adiunkt

pokój 2.32, telefon: +48 12 664 5036

e-mail: iwona.wronka@uj.edu.pl

Studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 1993 roku przedstawiając pracę dyplomową przygotowaną pod opieką doktora Jana Schmagera pt. Wpływ miedzi i ołowiu na poziom wymian chromatyd siostrzanych". Od 1993-1996 zatrudniona była na stanowisku pracownika technicznego w Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie w latach 1996-2005 jako asystent również w Zakładzie Antropologii. Na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Społeczne i biologiczne determinanty wieku dojrzewania dziewcząt", której promotorem była dr hab. Elżbieta Haduch, uzyskała w 2002 roku tytuł doktora nauk biologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W 2014 roku otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi przyznanego za pracę „Plastyczność rozwojowa wysokości i wskaźnika masy ciała u dziewcząt w zależności od środowiska społeczno-ekonomicznego". Począwszy od roku 2005 do chwili obecnej dr hab. Iwona Wronka jest pracownikiem w Zakładzie Antropologii na stanowisku adiunkta. Całkowity dorobek naukowy liczy 30 publikacji. Dr hab. Iwona Wronka od 1993 roku przynależy do Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz od roku 2008 do Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Tematyka badawcza: ontogeneza człowieka, czynniki ryzyka alergii, czynniki ryzyka nieprawidłowej masy ciała

 

dr Beata Cienkosz-Stepańczak

pokój: 2.31, telefon: +48 12 664 6458

e-mail: b.stepanczak@uj.edu.pl

Studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi ukończyła w 2007 roku z wyróżnieniem przedstawiając pracę dyplomową, pt. „Mikrojądra jako wskaźnik narażenia na czynniki mutagenne w rozwoju prenatalnym" wykonaną pod opieką doktora Jana Schmagera. W 2009 roku podjęła zatrudnienie w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na etacie asystenta. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi" organizowane w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie – podstawa komercjalizacji badań" prowadzone przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego. Badania naukowe zostały zwieńczone uzyskaniem tytułu doktora nauk biologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi za rozprawę doktorską pt „Zastosowania stabilnych izotopów tlenu w badaniach antropologicznych mieszkańców przedlokacyjnego Krakowa" przygotowaną pod opieką dr hab. Krzysztofa Szostka. Praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Dorobek naukowy Dr Beaty Stepańczak stanowi 18 publikacji, 14 doniesień konferencyjnych, a także udział w realizacji projektów badawczych. Odbyła ona staż naukowy w Scottish Universities Environmental Research Centre w East Kilbride finansowany z projektu Społeczeństwo-Technologie-Środowisko, realizowany z funduszy Unii Europejskiej.

» Pracownicy naukowo-techniczni

 

mgr Elżbieta Niedźwiecka - starszy specjalista naukowo-techniczny

pokój 2.31, telefon: +48 12 664 6458

e-mail: elzbieta.niedzwiecka@uj.edu.pl

» Doktoranci

Mgr Mirela Gudowicz

Pokój 2.10, telefon: +48 12 664 50 73

e-mail: mirela.gudowicz@uj.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Haduch, profesor UJ

Tematyka badawcza: cecha Carabellego, antropologia sądowa

Konsultacje dla studentów: po uzgodnieniu mailowym

 

Mgr Krzysztof Jarzębak

Pokój 2.32, telefon: +48 12 664 50 36

e-mail: krzysztof.jarzebak@uj.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Iwona Wronka

Tematyka badawcza:

Konsultacje dla studentów: po uzgodnieniu mailowym

 

Mgr Katarzyna Kliś

Pokój 2.32, telefon: +48 12 664 50 36

e-mail: kataka.klis@uj.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Iwona Wronka

Tematyka badawcza: rozwój biologiczny człowieka, biologia populacji pradziejowych i historycznych

Konsultacje dla studentów: po uzgodnieniu mailowym

 

Mgr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

Pokój 2.10, telefon: +48 12 664 50 72

e-mail: aleksandra.lisowska@uj.edu.pl

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Tematyka badawcza: diageneza tkanki kostnej, frakcjonowanie izotopów tlenu, trwałe izotopy tlenu, węgla i azotu w badaniach bioarcheologicznych

Konsultacje dla studentów: środa 13:30- 14:30

 

Mgr Katarzyna Mądrzyk

Pokój 2.10, telefon: +48 12 664 50 72

e-mail: katarzyna.madrzyk@uj.edu.pl

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Tematyka badawcza: badania trwałych izotopów strontu, tlenu, węgla i azotu, hipoplazja szkliwa, dermatoglify

Konsultacje da studentów: czwartek 11.00-12.00

 

Mgr Kamil Mrożek

Pokój 2.10, telefon: +48 12 664 50 72

e-mail: kamil.mrozek@uj.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Henryk Głąb

Tematyka badawcza: prymatologa, analiza wzorców komunikacji wewnątrz- i międzygrupowej Naczelnych, psychologia behawioralna, analiza behawioralna i porównawcza naczelnych z podrodzin Cercopithecinae, zróżnicowanie morfologiczne otworów czaszkowych.

Konsultacje dla studentów: czwartek 9.30-10.30

 

Mgr Agata Przesmycka

Pokój 2.10, telefon: +48 12 664 50 73

e-mail: agata.przesmycka@doctoral.uj.edu.pl

Opiekun naukowy: dr hab. Henryk Głąb

Tematyka badawcza: paleopatologia, rekonstrukcja przyżyciowej wysokości ciała, biologia populacji pradziejowych, paleodemografia

Konsultacje dla studentów: czwartek 10.00-11.00

 

Mgr Barbara Woźniak

Pokój 2.10, telefon: +48 12 664 50 73

e-mail: barbara90.wozniak@doctoral.uj.edu.pl

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Tematyka badawcza: Gęstość mineralna kości, histologia i histomorfometria kości

Uczestniczka Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu Tell-el-Murra i Tell-el-Fakhra w sezonie 2015.

Konsultacje da studentów: czwartek 10-12 lub po uzgodnieniu mailowym

 

Mgr Ewa Wyroba

Pokój 2.10, telefon: +48 12 664 50 73

e-mail: borewiczos@gmail.com

Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Haduch, profesor UJ

Tematyka badawcza: biologia populacji pradziejowych,

Konsultacje dla studentów: po uzgodnieniu mailowym

» Magistranci i licencjaci

W budowie...

» Projekty badawcze

Dr hab. Henryk Głąb:

Główny wykonawca:

 1. Zróżnicowanie poziomu pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów mlecznych człowieka" - PB 6P04C06008. 1995-1997.

 2. Wpływ procesu ciałopalenia na zawartość pierwiastków śladowych w zębach ludzkich" . PB 3P04C 023, 2001 –2003.

 3. Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w badaniach antropologicznych - rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa. NN312 404337, 2009-2012.

 4. Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach - badania pilotażowe. NN303 572938, 2009-2012.

 5. Dziecko Żywieckie - PB 3P04C 024, 2002-2005.
 6. Wykonawca Projektu badawczego, Archeologia PAN – 2H01H02623. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Stradowie w świetle badań z lat 1956-63. Analizy specjalistyczne. Zakończony 2004.

Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Kierownik Projektu

 1. Zróżnicowanie poziomu pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów mlecznych człowieka" - PB 6P04C06008. 1995-1997.

 2. Wpływ procesu ciałopalenia na zawartość pierwiastków śladowych w zębach ludzkich" . PB 3P04C 023, 2001 –2003.

 3. Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w badaniach antropologicznych - rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa. NN312 404337, 2009-2012.

 4. Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach - badania pilotażowe. NN303 572938, 2009-2012.

 5. Projekt Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi", 2012-2014.

Główny wykonawca

 1. Dziecko Żywieckie - PB 3P04C 024, 2002-2005.

 2. Kompleksowe badania bioarcheologiczne w regionie środkowego Eufratu (wschodnia Syria) N10901331/0858. 2006-2008 .

 3. Opracowanie kompleksowej monografii cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, woj. śląskie, stan. 1 Nr 2 H01H 048 25, 2003-2006.

 4. Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria) (MNiSW, N303 319837) 2009-2011.

Wykonawca

 1. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych. Grant w ramach NPRH 12H 12 0064 81, 2013-2016.

Dr Beata Cienkosz-Stepańczak

 1. Współorganizator interdyscyplinarnego projektu badawczego Homogeniczność populacji Górali Czadeckich na Bukowinie rumuńskiej w aspekcie badań antropologiczno-genetycznych"; Plesza - 05.2008 oraz Pojana Mikuli - 06.2009 (Rumunia).

 2. Projekt badawczy - promotorski: Zastosowanie analizy stabilnych izotopów
  w badaniach antropologicznych - rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 4043/B/P01/2009/37); czas realizacji 2009-2012

 3. Wykonawca projektu badawczego pt. „Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach – badania pilotażowe". Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 5729/B/P01/2010/38), kierownik projektu dr hab. Krzysztof Szostek; czas realizacji: 2010-2012

» Współpraca naukowa

Krajowa:

1. Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Instytut Stomatologii CM UJ w Krakowie

2. Katedra Anatomii CM UJ w Krakowie

3. Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej AGH w Krakowie

4. Konsorcjum naukowe z Zakładem Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej-GADAM w Gliwicach

5. Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych AGH w Krakowie

6. Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego

7. Zakład Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

8. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

9. Instytut Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny CM UJ w Krakowie

10. Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie

Międzynarodowa

1. Uniwersytet Stanowy w Buffalo, USA, Department of Anthropology, State University of New York at Buffalo

2. Uniwersytet w Glasgow, Scottish Universities Environmental Research Centre Glasgow

3. Uniwersytet w Bratysławie-Univerzita Komenskeho v Bratislavie, Prirodovovecka Faculta, Katedra Antropologie

4. Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy-Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences,

5. Uniwersytet w Jenie, Institute of Human Genetics and Anthropology

» Laboratoria

 • Pracownia Bioarcheologiczna I

pokój 2.23, telefon: +48 12 664 6464

 • Pracownia Bioarcheologiczna II

pokój 2.36, telefon: +48 12 664 6463

 • Pracownia Osteologiczna

pokój 2.122, telefon: +48 12 664 6460 i +48 12 664 6461

 

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2015

1. Lorkiewicz W., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Żądzińska E., Strapagiel D., Haduch E., Szczepanek A., Grygiel R., Witas H.W., 2015. Between the Baltic and Danubian Worlds: The Genetic Affinities of a Middle Neolithic Population from Central Poland. PLoS ONE DOI:10.1371/journal.pone.01183316. IF 3.53

2014

1. Trinkaus, E., Haduch E., Valde-Nowak P.W, Wojtal P., 2014. The Obłazowa 1 early modern human pollical phalanx and Late Pleistocene distal thumb proportions. HOMO - J. Comp. Hum. Biol. 65, 1-14. IF 0.840

2. Szostek, K., Haduch E., Stepańczak B., Kruk J., Szczepanek A., Pawlyta J., Głąb H., Milisauskas S., 2014. Isotopic composition and identification of the origins of individuals buried in a Neolithic collective grave at Bronocice (southern Poland). HOMO - J. Comp. Hum. Biol. 65, 115-130. IF 0.840

3. Kępa M., Haduch E., Wrębiak A., Szczepanek A., Podsiadło-Kleinrok B., Mazur. A., Mazur K., 2014. A case of extensive inflammatory changes (osteomyelitis) in an infant's skeleton from the medieval burial ground (11th-12th c.) in Wawrzeńczyce (near Krakow). Collegium Antropologicum, 39 (1) IF 0.609 (przyjęte do druku)

4. Stepańczak B, Szostek K., Pawlyta J. (2014) The human bone oxygen isotope ratio changes with aging. Geochronometria 41: 147-159

5. Skrzat J., Stepanczak B., Walocha J. (2014) The scaphocephalic skull of an adult male. Folia Morphologica 73: 92-98

2013

1. J. Draus-Barini, S. Walsh, E. Pośpiech, T. Kupiec, H. Głąb, W. Branicki, M. Kayser.,2013. Bona fide colour: DNA prediction of human eye and hair colour from ancient and contemporary skeletal remains. investigative genetics, 43,pp.2-15

2. K. Szostek, E. Haduch, B. Stepanczak, J. Kruk, A. Szczepanek, J. Pawlyta, H. Głąb, S. Milisauskas. 2013. Isotopic composition and identification of theorigins of individuals buried in a Neolithiccollective grave at Bronocice (southern Poland). HOMO-Journal of Comparative Human Biology. doi.org/10.1016/j.jchb.2013.11.001

3. Kępa M., Szostek K., Wrębiak A., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S. 2013. A case of the execution of swedish soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.). International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 23/6, pp. 730-736

4. Kępa M., Szostek K., Wrębiak A., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S. 2013. A case of the execution of swedish soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.). Int Journal of Osteoarchaeology. Vol. 23/6, pp. 730-736

5. Tomczyk J., Szostek K., Komarnitki I., Mańkowska-Pliszka H. 2013. Dental caries and chemical analyses in reconstruction of diet, health and hygienic behaviour in Middle Euphrates valley (Syria). Archives of Oral Biology doi.org/10.1016/j.archoralbio.2012.12.014.

6. K.Szostek, E. Haduch, B. Stepanczak, J. Kruk, A. Szczepanek, J. Pawlyta, H. Głąb, S. Milisauskas. 2013. Isotopic composition and identification of theorigins of individuals buried in a Neolithiccollective grave at Bronocice (southern Poland). HOMO-Journal of Comparative Human Biology. doi.org/10.1016/j.jchb.2013.11.001

7. I.Wronka, 2013. Body height and socioeconomic status of females at different life stages. Journal of Biosocial Science 45 (4), 471 480.

8. I.Wronka, E. Suliga, R. Pawlińska-Chmara, 2013. Perceived and desired body weight among female university students in relation to BMI-based weight status and socio-economic factors. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 20 (3), 533-538.

9. Szostek K., Haduch E., Stepańczak B., Kruk J., Szczepanek A., Pawlyta J., Głąb H., Milisauskas S., (2013) Isotopic composition and identification of the origins of individuals buried in a Neolithic collective grave at Bronocice (southern Poland),; HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 65: 115-130

10. Kozłowski T., Stepańczak B., Reitsema LJ, Osipowicz G., Szostek K., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Pawlyta J., Paluszkiewicz Cz., Witas H W, (2013). Osteological, chemical and genetic analyses of the human skeleton from a neolithic site representing the globular amphora culture (Kowal, Kuyavia region, Poland); Anthropologie 52: 91-111

2012

1. Kępa M., Kozłowski T., Szostek K., Drozd A., Walas S., Mrowiec H., Stepańczak B., Głąb H., Grupa M. 2012. Analysis of mercury levels in historicsl bone material from syphilitic subjects - pilot studies (short report). Anthropologischer Anziger. 69: 367-377 J. Biol.Clinic. Anthrop

2011

1. Szostek K., Stepańczak B., Szczepanek A., Kępa M., Głąb H., Jarosz P., Włodarczak P., Tunia K., Pawlyta J., Paluszkiewicz C., Tylko G. 2011. Diagenetic signals from ancient human remains - bioarchaeological applications. Mineralogia, 42: 3-9.

2. I. Wronka 2011. Growth and development of overweight and obese girls Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 17 (3), 125-128.

3. Włodarczak P., Szczepanek A., Stepańczak B., Jarosz P., Szostek K. (2011) Analiza proporcji stabilnych izotopów tlenu (18O/16O) w kościach przedstawicieli ludności kultury ceramiki sznurowej z Malżyc - badania pilotażowe. Archeologia Polska t LVI: 47-64

2010

1. Haduch E., 2010, Szczątki kostne ludności kultury pucharów dzwonowatych z terenów

Małopolski. [w:] Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej, wyd. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Kraków. s. 213-243.

2. Haduch E., Szczepanek A., Włodarczak P., 2010, Porównanie cech obrządku pogrzebowego oraz mięśniowo-szkieletowych (MSM) wyznaczników aktywności fizycznej. Przykłady pochówków późnoneolitycznych na Wyżynie Małopolskiej. [w:] Mente et rutro. Studia archeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae Anno ab Amicis, Collegia et discipulis oblata. Rzeszów. s. 203-217.

3. I. Wronka, 2010. Association between BMI and age at menarche in girls from different socio-economic groups. Anthropologischer Anzeiger 68 (1), 43-52.

2009

1. Szostek K., Głąb H., Pudło A. 2009.The use of strontium and barium analyses for the reconstruction of the diet of the early medieval coastal population of Gdańsk (Poland): A preliminary study. HOMO - Journal of Comparative Human Biology 60: 359-372.

2. Haduch E., Szczepanek A., Skrzat J., Środek R., Brzegowy P., 2009. Residual rickets or osteomalacia: a case dating from the 16-18th centuries from Krosno Odrzańskie, Poland. Int. J. Osteoarchaeology, vol. 19, 593-612 IF 1.085

3. Szostek K. 2009. Chemical signals and reconstruction of life strategies from ancient human bones and teeth - problems and perspectives. Anthropological Review 72: 3-16.

4. Szostek K., Głąb H., Pudło A. 2009.The use of strontium and barium analyses for the reconstruction of the diet of the early medieval coastal population of Gdańsk (Poland): A preliminary study. HOMO - Journal of Comparative Human Biology 60: 359-372.

2008

1. Szczepanek A., Haduch E., Wrębiak A., Gumieniuk M., Pacocha K., 2008. Analiza antropologiczna szkieletów z cmentarza w Krośnie Odrzańskim. [w:] Archeologia, antropologia i historia w studiach nad dziejami Krosna Odrzańskiego. Nekropolia mieszkańców Krosna nad Odrą.

2. E. Haduch, A. Szczepanek, M. Magda-Nawrocka, T. Struk (red.), Kraków-Zielona Góra-Krosno Odrzańskie. s. 79-158.

3. Haduch E., 2008. Szczątki kostne ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej z Samborca, pow. Sandomierz. [w:] Samborzec, studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej, A. Kulczycka-Leciejewiczowa (red.), Wrocław. 239-251

2007

1. I. Wronka, R. Pawlińska-Chmara, 2007. Childcare, height and BMI among female Polish university students, 2005. Economics and Human Biology 5, 435-442.

2006

1. Głąb H., Szostek K., Kaczanowski K. 2006. Hyperostosis frontalis interna, a genetical disease?: Two medieval cases from Southern Poland. Homo. 57(2006): 19-27

2005

1. I. Wronka, R. Pawlińska-Chmara, 2005. Menarcheal age and socio-economic factor in Poland. Annals of Human Biology 32 (5), 630-638.

2003

1. Szczepanek A., Szostek K., Głąb H., 2003. Variability of individuals buried in common graves of the bronze age in the territory of Poland. Anthropologie, 41, 1-2: 99-104.

2. Szostek K., Głąb H., Szczepanek A., Kaczanowski K., 2003. Trace element analysis of Bronze Age skeletal and crematory graves from Southern Poland from diet reconstruction. Homo, 53/3: 235-246.

3. Budziszewski J., Haduch E., Włodarczak P., 2003. Bell Beaker Culture in south-eastern Poland. [w:] Czebreszuk J., Szmyt M. (eds.) The Northeast Frontier of Bell Beakers. BAR International Series, 1155: 155-181

2002

1. Haduch E., 2002. The human biology of the Neolithic and Bronze Age population of Poland. [w:] Ecological Aspects of Past Human Settlements in Europe. Biennial Books of European Anthropological Association, 2: 144-156. Eőtvős University Press, Budapeszt.

1997

1. Gleń-Haduch E., Szostek K., Głąb H., 1997. Cribra orbitalia and trace element content in human teeth from neolithic and Early Bronze Age graves in Southern Poland. American Journal of Physical Anthropology, 103: 201-207. IF 2.693

2. Gleń-Haduch E., 1997. Ludność kultury mierzanowickiej z Szarbi, woj. kieleckie na tle populacji środkowoeuropejskich z wczesnego okresu epoki brązu. Wyd. "PiT". Kraków. p. 196.

1995

1. Głąb H., Szostek K., 1995. Variability of trace element content in Macaca mulatta permanent teeth - two different populations. Folia Primatologica, 64, 4: 215-217.

1991

1. Głąb H., Gleń-Haduch E., 1991. Anatomical anomalies of thoracic segment of human skeleton from Bjornbeinflyene, grave no 1, Spitsbergen, Norway. [w:] Engelstad E., Holm-Olsen I.M. (eds.) Arkeologisk Feltarbeid I Nord-Norge Og Pa Svalbard 1988-1989. Tromura, Tromso Museums Raportserie, Kulturhistorie, 19: 45-49.

» Doniesienia zjazdowe

W budowie...

» Tematyka prac magisterskich

 • paleotaksonomia,
 • paleodemografia,
 • paleopatologia,
 • zróżnicowanie człowieka współczesnego,
 • etnogeneza,
 • ontogeneza,
 • odontologia,
 • genetyka człowieka i cytogenetyka,
 • prymatologia

» Kursy

Anatomia człowieka: koordynator: Dr hab. Elżbieta Haduch Prof. UJ, kod: WBNZ-474, wykład: 30h, ćwiczenia: 20h, wymagania wstępne: brak

Anatomia człowieka-wybrane zagadnienia: koordynator: Dr hab. Elżbieta Haduch Prof. UJ, kod: WBNZ-6, ćwiczenia:15h, wymagania wstępne: zaliczenie kursu Anatomia człowieka

Antropologia ogólna: koordynator: Dr hab. Henryk Głąb, kod: WBNZ-416-Z, wykład: 30h, ćwiczenia: 15h, wymagania wstępne: brak

Bioarcheologia: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBNZ-677, wykład 20h, ćwiczenia 10h, wymagania wstępne: ukończony kurs Anatomii człowieka, Podstaw Statystyki oraz Antropologii ogólnej

Filogeneza człowieka: koordynator: Dr hab. Elżbieta Haduch Prof. UJ, kod: WBNZ-116, wykład: 15h, wymagania wstępne: brak

Metody badań w biologii człowieka - praktikum: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBNZ-889, ćwiczenia 90h, wymagania wstępne: zaliczenie kursu Antropologia ogólna, ukończeniu kursu Statystyki, umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi, np. MS Excel

Ontogeneza człowieka: koordynator: Dr hab. Iwona Wronka, kod: WBNZ-208, wykład: 30h, ćwiczenia: 15h, wymagania wstępne: zaliczenie kursu Antropologia ogólna

Podstawy Statystyki: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBNZ-824, wykład 10h, ćwiczenia 10h, wymagania wstępne: brak

Practicum archeologiczne dla archeologów: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBNZ-838, wykład 5h, ćwiczenia terenowe 40h, wymagania wstępne: brak

Projektowanie i realizacja badań naukowych: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBI-IZ-NE/054, konwersatorium 30h, wymagania wstępne: brak

Prymatologa z elementami anatomii porównawczej: koordynator: Dr hab. Henryk Głąb, kod: WBNZ-217, wykład: 30h, wymagania wstępne: brak

Statystyka: koordynator: Prof. dr hab. Krzysztof Szostek, kod: WBI-IZ-NE/008, wykład 15h, ćwiczenia 15h, wymagania wstępne: brak

Zróżnicowanie człowieka współczesnego: koordynator: Dr hab. Elżbieta Haduch Prof. UJ, kod: WBNZ-428, wykład: 30h, wymagania wstępne: brak

» Materiały dla studentów

brak